Flexible Spaces – Flexible Subjects in ’Nature’. Transcending the ’Fenced’ Childhood in Daycare Centres?

Författare
Nilsen, R.D.
Källor
I: Qvortrup J. & Kjørholt, A.T. (red.). The Modern Child and the Flexible Labour Market. Early Childhood Education and Care. (s. 203-221). Palgrave Macmillan.
År
2012
ISBN
9780230314054

Syfte

Syftet med studien är att undersöka barnens och personalens sociala handlingar och ageranden vid en förskola med naturprofil (på norska: naturbarnehage). Forskaren vill studera om naturen som en anpassningsbar omgivning har koppling till olika uppfattningar av barn.

Resultat

Studien visar att de sociala förhållandena i förskolan kräver ”flexibilitet” och ”anpassning”. Baserat på fältarbetet diskuterar forskaren spänningarna mellan den moderna barndomen och ”traditionella” versioner av en ”bra” uppväxt med mycket tid utomhus, där lek på icke inhägnade platser i en naturlig miljö värderas högt. Studien visar att förskolor med naturprofil kan erbjuda ett utrymme med föränderliga och flexibla strukturer och olika subjektspositioner. Resultaten visar att den studerade förskolan är flexibel och att de materiella gränserna förhandlas mellan barnen och personalen. Personalen vid den studerade förskolan använder metaforen ”nomader” om förskolans barn och vuxna. Forskarens slutsats är att de ”nomadiska” rumsliga aspekterna vid förskolan medför en annan form av barndom inom förskolan.

Design

Studien ingår i ett större norskt forskningsprojekt och materialet är baserat på fältarbete vid en norsk förskola med naturprofil. Fältarbetet fokuserade på barnens och personalens sociala handlingar och ageranden i ”naturen” och utomhus. En pedagog, en pedagogmedhjälpare och 13 barn i åldrarna 3–6 år deltog i studien. Materialet består av deltagarobservationer, antingen nedskrivna som fältanteckningar eller inspelade på video, samt guidade intervjuer med personalen. Dessutom använder forskaren data från en av sina tidigare etnografiska studier samt data från ett fältarbete på en vanlig förskola inom det aktuella forskningsprojektet.

Referenser

Nilsen, R.D. (2012). Flexible Spaces – Flexible Subjects in ’Nature’. Transcending the ’Fenced’ Childhood in Daycare Centres? I: Qvortrup J. & Kjørholt, A.T. (red.). The Modern Child and the Flexible Labour Market. Early Childhood Education and Care. (s. 203-221). Palgrave Macmillan.

Uppdragsgivare

ingen upplysning