Evaluering af modulordning i Fredericia Kommune.

Författare
Gundelach, S; Sørensen
Källor
Fredericia: UdviklingsForum Fredericia Kommune.
År
2006

Syfte

Syftet med studien är att analysera modulsystemet i Fredericia kommun. Sedan 1989 har föräldrarna i kommunen kunnat välja mellan fyra olika moduler vid förskolorna: passning 4 timmar om dagen, 5 timmar om dagen, 7 timmar om dagen eller 9 ½ timme om dagen. Fredericia kommuns hypotes är att: 1) det nuvarande systemet inte ger föräldrarna tillräcklig möjlighet att flexa mellan olika dagar och 2) det finns stora skillnader i hur förskolorna administrerar systemet med hänsyn till flexibiliteten gentemot föräldrarna och vilka resurser som läggs på planering och administration.

Resultat

Utvärderingen visar att föräldrarna är mycket nöjda med att det finns både en 7-timmars- och en 9½-timmarsmodul. 4- och 5-timmarsmodulerna används i stort sett inte. Av sammanlagt 2 166 barn är 27 barn anmälda till 4- och 5-timmarsmodulerna. Bland övriga barn är fördelningen sådan att lite över hälften är anmälda till 9½-timmarsmodulen och strax under hälften till 7-timmarsmodulen. Utvärderingen visar också att föräldrarna i hög grad är nöjda med den omsorg barnen får vid institutionerna, och att personalen anser att mer än 85 % av barnen har goda eller mycket goda relationer till andra barn. Dessutom visar utvärderingen att samarbetet mellan föräldrar och förskola fungerar bra, men att både föräldrar, chefer och medarbetare upplever hållandet av barnpassningstiderna som problematiskt. Dessutom visar det sig att de olika institutionerna hanterar modulsystemet olika, vilket föräldrarna upplever som orättvist. Föräldrar, chefer, medarbetare och barnomsorg vill ha klara, rättvisa och tydliga riktlinjer.

Design

Dataunderlaget består av frågeformulär som delats ut till 12 förskolor i Fredericia kommun, fokusgruppintervjuer med 7 föräldrar, 11 chefer och 12 pedagoger samt intervjuer med personal från barnomsorgen och andra relevanta personer från förvaltningen.

Referenser

Gundelach, S; Sørensen, A.S. (2006). Evaluering af modulordning i Fredericia Kommune. Fredericia: UdviklingsForum Fredericia Kommune.

Uppdragsgivare

Fredericia kommun finansierat av Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender