Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger.

Författare
Lissau, I; Hesse
U; Juhl, M; Davidsen
Källor
København: Statens Institut for Folkesundhed.
År
2006

Syfte

Syftet med studien är att beskriva och utvärdera bestämmelser kring mat och fysisk aktivitet i förskolor, skolor och fritidshem/skolfritidsanläggningar under perioden 1999–2004. Ett annat syfte är att belysa sambandet mellan en kostpolicy och utbudet av mat och dryck samt sambandet mellan en formulerad motionspolicy rörande fysisk aktivitet och institutionernas praxis för fysisk aktivitet.

Resultat

Undersökningen visar att andelen skolor och skolfritidsanläggningar som har en skriftligt formulerad kostpolicy ökade markant under perioden 1999–2004. En formulerad kostpolicy tycks medföra ett sundare utbud av mat och dryck i förskolor och skolor samt i mindre grad i skolfritidsanläggningar. Dessutom visar undersökningen att utbudet av nyttiga mat- och dryckesvaror i allmänhet växte under 1999–2004, medan utbudet av mindre nyttiga mat- och dryckesvaror minskade i skolor och skolfritidsanläggningar. Mer än dubbelt så många förskole- och skolfritidsanläggningar som skolor hade 2004 en skriftlig motionspolicy. I undersökningen hittades inget entydigt samband mellan en skriftlig motionspolicy och omfattningen av den fysiska aktiviteten vid institutionerna. Undersökningen drar slutsatsen att bestämmelserna kring mat och fysisk aktivitet i förskolor, skolor och fritidshem/skolfritidsanläggningar har förbättrats från 1999–2004.

Design

För den del av forskningen som rör förskolor består dataunderlaget av frågeformulär som delats ut i 683 danska förskolor med en svarsprocent på 74 bland de tillfrågade.

Referenser

Lissau, I; Hesse, U; Juhl, M; Davidsen, M . (2006). Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger. København: Statens Institut for Folkesundhed.

Uppdragsgivare

Undersökningen är genomförd av Statens Institut for Folkesundhed och delvis finansierad av Sundhedsstyrelsen.