Pædagogik og etnicitet – dialogisk pædagogik i et multikulturelt samfund.

Författare
Tireli, Ü.
Källor
København: Akademisk Forlag.
År
2006

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur etnicitet och minoriteter uttrycks i utbildningsmässiga och politiska beslut på nationellt plan och kommunalpolitiskt plan för en förskola respektive ett seminarium. Studien är en redigerad utgåva av doktorsavhandlingen ”En kritisk gennemgang af det minoritetspædagogiske felt og et bidrag til udviklingen af en dialogisk pædagogik i feltet” av samma författare.

Resultat

Resultaten och slutsatserna av analysen fokuserar på olika nivåer: nationell, kommunal och institutionell. Genom att analysera hur etniska minoritetsfamiljer och deras barn återges i dokument och program inom det pedagogiska fältet visas hur diskriminering och etnisk eller kulturell rasism konkret kommer till uttryck och återskapas i vardagsdiskursen. Dessutom framhålls att pedagoger i allmänhet är ivriga att prova att arbeta på olika vis med barn från etniska minoriteter och deras familjer, och studien diskuterar avslutningsvis möjligheterna att skapa en mer rättfärdig, demokratisk och icke-diskriminerande pedagogisk praxis som bygger på ett dialogiskt tillträde.

Design

Dataunderlaget består av tre delar: policydokument från de senaste 10–12 åren om modersmålsundervisning, språkstimulering, folkskola och tvåspråkiga barn, dokument från ett seminarium samt observationer och intervjuer från en förskola. Data analyseras med hjälp av diskursanalys.

Referenser

Tireli, Ü. (2006). Pædagogik og etnicitet – dialogisk pædagogik i et multikulturelt samfund. København: Akademisk Forlag.

Uppdragsgivare

Information saknas