Skal vi lege? Leg, identitet og fællesskaber i børnehaven.

Författare
Winther-Lindqvist, D.A.
Källor
København: Frydenlund.
År
2006

Syfte

Syftet med studien är att undersöka barnens lekar, inklusive varför lekar är viktiga för barnens vardagsliv i lekskolan. Boken presenterar psykologiska lekteorier kring maktspel, rollspel, jämlikhet och förhållandet mellan barnens verkliga och symboliska betydelse i leken. Mot bakgrund av detta presenteras teorin om fantasigrupplekar.

Resultat

Slutsatsen är att leken inte bara är rolig och oproblematisk för barnen, utan att den också är en allvarlig aktivitet eftersom den påverkar barnens relationer, identitet och gemenskap. Förslag presenteras på hur teorin om fantasigrupplekar kan användas i en pedagogisk praxis. Grupperspektivet på leken är givande i förhållande till lekens mer allvarliga sidor. Barnen visar sig för varandra som verkliga människor medan de leker genom roller med centrala och perifera positioner. Regidelens förhandlingar, maktspel och inflytande är en medryckande del av leken för barnen eftersom de kan känna igen och upptäcka aspekter av den sociala identiteten. Detta gör de eftersom en verklig identitet träder in i leken och påverkar alla lekens delar, vilket är allra mest tydligt i regi- och realdelen. Barnen vill gärna bli erkända och identifierade som värdiga och värdefulla medlemmar av gemenskapen.

Design

Datainsamlingen består av 100 timmars observationer i en lekskola i Köpenhamnsområdet med ca. 60 barn och samtal med barnen. Analysen bygger på 41 exempel på fantasigrupplekar.

Referenser

Winther-Lindqvist, D.A. (2006). Skal vi lege? Leg, identitet og fællesskaber i børnehaven. København: Frydenlund.

Uppdragsgivare

Information saknas