Lek och skolämnen i en ny lärarroll: Temaarbete med 3-9-åringar: En aktionsforskningsstudie.

Författare
Rosenqvist, M. M.
Källor
Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
År
2006

Syfte

Syftet med undersökningen är att beskriva och värdera en ålders- och temaintegrerad institution för barn mellan tre och nio år. Vid institutionen sker arbetet temainriktat, och barn delas in i grupper utifrån aktiviteter som rör dessa teman och inte utifrån deras ålder. Institutionen är ett mellanting mellan en skola, SFO, förskoleklass och förskola. Undersökningens syfte är att besvara två övergripande frågor: 1) ”Kan lek och omsorg förenas i temaundervisningen?” Frågeställningen behandlas utifrån begreppen inklusion, organisatorisk integrering och integration. 2) ”På vilket sätt leder den ålders- och temaintegrerade institutionen till en ny pedagog- och lärarroll med ett gemensamt innehåll från förskola och skola?” Utifrån dessa båda frågor behandlas följande frågeställning: ”Hur väljs och används teman? Vad innebär det att utgå från barnets intressen, erfarenheter och behov av trygghet och omsorg? Vilka arbetsområden framträder i temaarbetet när pedagogerna utgår från barnet?”

Resultat

En av studiens resultat är att den ålders- och temaintegrerade institutionen ger barnen rika möjligheter till fri lek (lek utan vuxenstyrning). Barnet väljer ofta själv lekkamrater och innehåll i leken. Lek ingår som en naturlig del av temaarbetet, och nya grupper barn i olika åldrar som genomför aktiviteter tillsammans iakttas (av författaren kallat flexibel organisatorisk integrering). Institutionen integrerar läroplanen från både förskolan och skolan, vilket i projektet omtalas som den integrerade läroplanen. Båda yrkesgruppernas kompetenser är viktiga för att uppnå en balans mellan lek, lärande, undervisning och omsorg. Det är en möjlig och framkomlig väg att förena lek med ämnesundervisning i temaarbete samt att införa arbetsformerna för barnen oavsett deras ålder. Forskaren identifierar dessutom ett ”generativt arbetssätt” som en ny pedagog-/lärarroll, där pedagogerna lyssnar och arbetar med att förknippa aktiviteter med händelser i barngruppen mot bakgrund av dialog med barnen om deras intressen, funderingar, idéer och erfarenheter. I dialogen ifrågasätter pedagogen dessutom sina egna värderingar i mötet med barnens värderingar och behov. Genom det generativa arbetssättet blir barnen medskapare av aktiviteterna, vilket upplevs som meningsfullt och motiverande av barnen. En ny pedagog-/lärarroll är identifierad och framväxande.

Design

Datainsamlingen består av fokussamtal, fokusgruppsamtal, intervju med rektor, loggbok och frågeformulär till pedagogerna.

Referenser

Rosenqvist, Mia Maria. (2006). Lek och skolämnen i en ny lärarroll: Temaarbete med 3-9-åringar: En aktionsforskningsstudie. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Uppdragsgivare

Projektet stöds av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.