Öppen förskolas utveckling. En studie av perioden 1980-2005.

Författare
Skolverket
År
2006

Syfte

Fokus i den här studien ligger på öppna förskolor. Öppna förskolor är en typ av institution som vänder sig till barn som inte är inskrivna vid vanliga förskolor. Sedan början av 1990-talet har många öppna förskolor lagts ned. Mellan 1994–2004 minskades antalet från 1 340 till knappt 450. Syftet med den här rapporten är att undersöka orsakerna till detta. Syftet med studien kan delas in i tre delar: 1) genomgång av officiell statistik rörande de öppna förskolornas utveckling från 1980 och framåt, inklusive öppettider, personalantal och kostnader, 2) enkäter till kommunerna rörande villkor för organisationen av öppna förskolor och motiven för nedläggningarna samt 3) fallstudier av förskolornas organisation samt kommunens och användarnas inställning till de öppna förskolorna.

Resultat

Enligt enkäten har var tredje kommun lagt ned öppna förskolor under perioden 2000–2005. Enligt enkäten lades sammanlagt 309 institutioner ned under perioden, varav de flesta 2003. Mindre än hälften av de kommuner som har avvecklat öppna förskolor 2000–2005 har tagit fram konsekvensutredningar innan de tog beslut om att lägga ned en öppen förskola. De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har alla avvecklat öppna förskolor under perioden. I Göteborg förklaras nedläggningarna med att kommunen inte har råd att behålla institutionerna. I Malmö förklaras de med minskande efterfrågan. I Malmö har endast en kommun utarbetat en konsekvensutredning. I Stockholm och Göteborg är det vanligare med konsekvensutredningar.

Design

Samtliga kommuner i Sverige besvarade enkäten. Dessutom genomfördes tre fallstudier vid tre öppna förskolor i Stockholmsområdet, varav två är organiserade i familjecentrum. Intervjuerna har genomförts med institutionscheferna och i två fall med förvaltningschefen.

Referenser

Skolverket (2006). Öppen förskolas utveckling. En studie av perioden 1980-2005. Stockholm: Skolverket.

Uppdragsgivare

den svenska regeringen