Kritisk granskning av förändringsarbete inom Norrmalms kommunala förskolor: En intervjustudie med förskolepedagoger om förändringsarbetet till Reggio Emilia-inspirerad förskola.

Författare
Pajuluoma, Viktoria; Sporrong
Källor
Stockholm: Lärarhögskolan.
År
2006

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i stadsdelen Norrmalm upplever övergången till en Reggio Emilia-inspirerad arbetsform. Studien går igenom grundprinciperna i Reggio Emilia-filosofin, som innebär användning av: 1) barnperspektiv, 2) pedagogisk dokumentation, 3) temabaserat arbete, 4) projektbaserat arbete, 5) det pedagogiska året, 6) det kompetenta barnet och 7) demokrati och delaktighet. I förlängningen av detta undersöks i hur hög grad pedagogerna har gjorts delaktiga i övergången till den nya arbetsformen, och vilken inställning de har till Reggio Emilia-filosofin.

Resultat

Pedagogerna anser att övergången till den Reggio Emilia-inspirerade arbetsformen har varit rolig och utmanande, men att startfasen varit svår. Reggio Emilia-arbetsformen har inneburit att pedagogernas syn på barnen fått ett nytt innehåll, och att de fokuserar på den pedagogiska innemiljön.

Design

I undersökningen intervjuas fem utbildade pedagoger.

Referenser

Pajuluoma, Viktoria; Sporrong, Therese. (2006). Kritisk granskning av förändringsarbete inom Norrmalms kommunala förskolor: En intervjustudie med förskolepedagoger om förändringsarbetet till Reggio Emilia-inspirerad förskola. Stockholm: Lärarhögskolan.

Uppdragsgivare

Information saknas