Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område.

Författare
Lunneblad, J.
Källor
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
År
2006

Syfte

Studien syftar till att skapa en bred förståelse för den mångkulturella förskolan som fenomen och tydliggöra den komplexitet och de processer som finns dels inom förskolan och dels utanför förskolan i form av närområdet och samhället. Studien undersöker i samband med detta hur pedagogerna förhåller sig till och hanterar mångkulturella arbetsuppgifter i en mångkulturell förskola. Vidare vill studien undersöka vilka identifikationsmöjligheter barn i en mångkulturell förskola erbjuds och hur de uttrycks.

Resultat

Undersökningen visar att arbetet med språk och kultur blivit en fråga om att hantera situationer där barn är utsatta. Resultaten visar att pedagogerna normalt sett relaterar det mångkulturella arbetet till de barn som har en annan etnisk bakgrund än den svenska. På så sätt gör pedagogerna det multikulturella arbetet till ett mål för ”de andra barnen” i stället för ett mål för hela barngruppen. I relation till hela barngruppen lägger pedagogerna i gengäld stor vikt vid berättelser om jämlikhet och att alla barn behandlas lika. På så vis blir den kulturella bakgrunden inte en möjlig identitet för barnet, då den osynliggörs i det pedagogiska arbetet med hela barngruppen.

Design

Datainsamlingen består av fältanteckningar, observationer och samtal vid en förskola med 19 barn där huvuddelen av föräldrarna, barnen och pedagogerna har utländsk bakgrund. Därtill kommer intervjuer med två föräldrar, en kommunalanställd och ett ej angivet antal pedagoger.

Referenser

Lunneblad, J. (2006). Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Uppdragsgivare

Information saknas