Kaptein Andreas og hans mannskap – drøfting av forskningsdata om en gutts stemme og hans innflytelse på barnehagens innhold.

Författare
Ødegaard, E. E.
Källor
Bergen: Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, Pedagogikkseksjonen.
År
2006

Syfte

Den nya ”Rammeplan for Barnehagen 2006” understryker med utgångspunkt i FN:s barnkonvention att barn har rätt till medbestämmande. Studien undersöker hur barns deltagande och inflytande visar sig, och hur man som forskare kan arbeta med att observera, beskriva och diskutera hur barn gör sina röster hörda. Syftet med studien är att synliggöra forskningsprocesser samt att visa problemställningar knutna till de yngsta barnens medbestämmande i daghemmets vardagsliv.

Resultat

En av pojkarna (2 år och 8 månader) är studiens ”huvudperson”, eftersom han under observationsperioden utmärker sig som ett barn med särskilt tydlig röst – i den mening att han inledde en rad av de samtal som hölls kring bordet vid institutionen. Studien visar att pojken genom lek (sjörövarlek) får inflytande på vardagen vid institutionen, bland annat genom att samtalen vid måltiderna handlar om sjörövare. Som följd av ett bestämt samtal föreslår en pedagog att en sjörövarfest ska anordnas. Pojken blir mycket entusiastisk över förslaget, och barn och vuxna fortsätter samtalet genom att planera den kommande festen. Detta ses som ett exempel på en situation där barn har medbestämmande i förskolan. Studien drar slutsatsen att användningen av användningen av begrepp som medbestämmande bör kontextualiseras och problematiseras.

Design

I studien används videoobservation, fältanteckningar och intervjuer. Nio barn (två flickor och sju pojkar) i åldern ett till tre år och fyra vuxna kvinnor (en pedagog, två pedagogassistenter och en forskare) deltar i studien.

Referenser

Ødegaard, E. E. (2006). Kaptein Andreas og hans mannskap – drøfting av forskningsdata om en gutts stemme og hans innflytelse på barnehagens innhold. Bergen: Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, Pedagogikkseksjonen.

Uppdragsgivare

Information saknas