Det var en gang et sykehus: Eller kommer det an på størrelsen? Evaluering av oppstarten av barnehagen Sophies Hage.

Författare
Gulbrandsen, Å.; Moser
T.; Pettersvold, M; Vintervold, A. L.
Källor
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
År
2006

Syfte

Syftet med utvärderingsprojektet är att ge kommun, personal och föräldrar information om uppstartsfasen av förskolan Sophies Hage med plats för över 400 barn. De övergripande frågorna i utvärderingen är: 1) ”Hur fungerar uppstarten av en ovanligt stor förskola för personal, föräldrar och barn?” 2) ”I vilken grad finner barn (och föräldrar) sig tillrätta i en så stor förskola? Är det försvarligt?” 3) ”Är det möjligt att identifiera pedagogiska konsekvenser av lokalens storlek och utformning?” 4) ”Går det att identifiera specifika samband mellan uppstartsprocessen och den fysiska lokalens storlek och utformning?” 5) ”Vilken betydelse har personalgruppens storlek och det faktum att personalen och institutionen som helhet är nya och inte har någon gemensam historia i förhållande till den pedagogiska vardagen?” 6) ”I vilken grad lyckas personalen utnyttja lokalernas möjligheter?” 7) ”I vilken grad lyckas förskolan utnyttja den stora förskolepersonal med olika kunskaper och erfarenheter som finns samlade på en plats?”

Resultat

Utvärderingen visar huvudsakligen att uppstarten av förskolan Sophies Hage varit lyckad. Allmänt sett kan det fastslås att institutionens fysiska storlek varken haft stora positiva eller negativa effekter. Utrymmenas möjligheter utnyttjades dock bara delvis i det pedagogiska arbetet. Både personalen och föräldrarna uttryckte att uppstarten genomfördes på ett tillfredsställande sätt. De flesta föräldrarna är nöjda med förskolans arbete när det gäller barnens trivsel, samarbete med personalen och personalens omsorg och arbetsinsats. En allmän slutsats är att personalens kompetens och insatser har varit den avgörande framgångsfaktorn vid uppstarten av Sophies Hage. Det påpekas emellertid också att Sophies Hage i kraft av sin speciella fysiska miljö och storlek öppnar för en rad pedagogiska möjligheter som inte utnyttjas fullt ut.

Design

Utvärderingsprojektet genomfördes under perioden oktober 2005 till april 2006. Dataunderlaget är loggböcker, brev, dokumentationsformulär från föräldrasamtal, individuella registreringsformulär och frågeformulär ifyllda av förädrarna. Dessutom genomfördes observationer (en hel observationsdag i var och en av de sex avdelningarna) och en fokusgruppintervju med personalen vid de sex avdelningarna.

Referenser

Gulbrandsen, Å.; Moser, T.; Pettersvold, M.; Vintervold, A. L. (2006). Det var en gang et sykehus: Eller kommer det an på størrelsen? Evaluering av oppstarten av barnehagen Sophies Hage. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Uppdragsgivare

Oslo kommuns Byrådsavdeling för barn och utbildning