Preschool children's Collaborative Science Learning Scaffolded by Tablets

Författare
Fridberg, M., Thulin, S. & Redfors, A.
År
2018

Syfte

Genom att beskriva ett utbildningsprojekt på en förskola syftar studien till att öka kunskapen om hur nya tekniker, t.ex. surfplattor, kan användas som stöd för en utforskande och kollaborativ undervisning av vetenskapliga fenomen i förskolan. Surfplattans potential att främja ett lärande som ger barnen möjlighet att själva utforska och reflektera studeras genom en analys av aktiviteter där förskolebarn lär sig om vattnets olika faser. Som en del av undervisningen får barnen göra timelapse-fotografier (timelapse photography) och stop motion-animationer (slowmation movies) med surfplattor. Undersökningen utgår från två frågeställningar: 1) Hur kommunicerar små barn när de jobbar med vattnets olika former? 2) Påverkas denna kommunikation av lärandekontexten och användningen av surfplattor?

Resultat

Resultaten visar att lärandekontexter där barnen själva fick delta i experimenten med vatten och dessutom fick återuppleva experimenten genom att se timelapse-filmer eller själva skapa slowmation-animationer resulterade i mer avancerade reflektioner kring det naturvetenskapliga temat. Barnen var också mer kreativa och aktiva i problemlösningen. Forskarna drar slutsatsen att den här typen av lärandeprocess, med gemensamma diskussioner följt av experiment och produktion av animationer, är ett bra sätt att arbeta med naturvetenskap i förskolan. 

Design

Det empiriska materialet i studien kommer från ljud- och videoupptagningar av åtta olika lärandeaktiviteter på en svensk förskola. En grupp på nio barn (mellan 3 och 6 år) och deras förskollärare observerades när de ägnade sig åt ett projekt som utforskar vattnets olika faser (smältning/frysning och avdunstning/kondensering). En typisk aktivitetssession inleddes med en gruppdiskussion innan barnen och förskolläraren tillsammans genomförde ett experiment för att få vattnet att övergå till en ny fas. Därefter fick barnen se en timelapse-film av samma process och de gjorde själva slowmation-animationer med hjälp av lego eller modellera. Barnens kommunikation under aktiviteterna spelades in och analyserades därefter av forskarna. 

Referenser

Fridberg, M., Thulin, S. & Redfors, A. (2018). "Preschool children's Collaborative Science Learning Scaffolded by Tablets". Research in Science Education, 48(5):1007-1026.

Uppdragsgivare

Högskolan Kristianstad