Preschool Teachers’ Role in Establishing Joint Action During Children’s Free Inquiry in STEM

Författare
Fridberg M., Redfors A.
År
2019

Syfte

Artikeln analyserar det didaktiska samspelet mellan lärare och barn på två svenska förskolor när dessa ägnar sig åt tekniska/naturvetenskapliga aktiviteter i form av programmering med och utan robotar. Frågeställning: På vilket sätt främjar förskollärare det didaktiska samspelet med barn vid tekniska/naturvetenskapliga undersökningar med och utan digitala verktyg? 

Resultat

Aktiviteterna leddes av förskollärarna men utgick från barnen. Förskollärarna använde flera välfungerande didaktiska strategier för att skapa och upprätthålla en ömsesidig uppmärksamhet och ett ömsesidigt deltagande i aktiviteterna. Strategierna som de två lärarna använda liknade varandra i stor utsträckning och påverkades inte av huruvida programmeringsaktiviteterna utfördes med digitala verktyg eller inte. Strategierna inbegrep etablering av gemensamma baskunskaper i grupperna och praktisk undervisning. Båda lärarna började med att lägga en grund för barnens kunskaper och lärande innan aktiviteterna övergick till att bygga på barnens egna frågor och undersökningar av barnens idéer med stöd av lärarna, på både individ- och gruppnivå. 

Design

Aktiviteterna observerades och filmades. Analyserna genomfördes utifrån en gemensam didaktisk aktionsteori (Joint Action Theory of Didactics, JATD). 

Referenser

Fridberg, M. & Redfors, A. (2019). “Preschool Teachers’ Role in Establishing Joint Action During Children’s Free Inquiry in STEM”. Journal of Research in STEM Education, 5(2), 151–169.

Uppdragsgivare

ERASMUS+