Teaching chemistry and physics in preschool: a matter of establishing intersubjectivity

Författare
Fridberg M., Jonsson A., Redfors A., Thulin S.
År
2019

Syfte

Artikeln beskriver analyser av undervisningsmoment i aktiva förskollärares kemi- och fysikundervisning i förskolan. Lärarna deltog i ett fortbildningsprogram inom naturvetenskap. Syftet är att öka kunskapen om kommunikationen mellan lärare och barn i relation till förskolans läroplansmål inom naturvetenskap (fysik och kemi). Frågeställning: Hur kan intersubjektiv kommunikation beskrivas i relation till ett naturvetenskapligt läroplansmål? 

Resultat

Intersubjektivitet kan uppstå på olika sätt och med olika konsekvenser för barnens möjligheter att uppnå läroplansmålet. Forskarna menar att det är viktigt att lärarna i sin kommunikation med barnen knyter samman barnens upplevelser med inlärningsmålet. 

Design

15 aktiviteter observerades och filmades. Videoupptagningarna transkriberades och samtliga fyra forskare genomförde sedan kvalitativa analyser av inspelningarna med särskilt fokus på intersubjektiv kommunikation mellan lärarna och barnen och vad som kännetecknar sådan kommunikation. Därefter diskuterade forskarna analyserna sinsemellan. 

Referenser

Fridberg, M., Jonsson, A., Redfors, A. & Thulin, S. (2019). “Teaching chemistry and physics in preschool: a matter of establishing intersubjectivity”. International Journal of Science Education, 41(17):2542-2556. 

Uppdragsgivare

Forskningsplattformen Learning in Cooperation, Högskolan Kristianstad