Teaching for the learning of additive part-whole relations. The power of variation and connections

Författare
Ekdahl, A-L., Kempe, U.R., Venkat, H., Björklund, C., Benz, C. (2019)
År
2019

Syfte

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av vilka undervisningsmetoder som bäst främjar barns lärande av tals del-helhetsrelationer (till exempel att talet 7 kan delas upp i 5 och 2), vilket i sin tur gör det lättare för dem att lära sig addition och subtraktion. Studien fokuserar på hur matematiska idéer och principer beskrivs i undervisningen. Frågeställning: Vad kan konstituera en strukturell ansats till undervisning och lärande av tals additiva del-helhetsrelationer, som främjar barns och yngre elevers lärande? 

Resultat

Analysen visar att lärare som illustrerade matematiska koncept med flera exempel främjade barnens förmåga att förstå tals del-helhetsrelationer. Vilka exempel läraren använde hade också betydelse. Undervisning som synliggjorde relationerna mellan olika exempel, både verbalt och med gester, gav goda inlärningsresultat. Undervisning där lärarna uttryckligen gjorde barnen uppmärksamma på matematiska koncept och principer gav också barnen goda möjligheter att lära sig additiva del-helhetsrelationer. 

Design

I studien används resultat från fyra tidigare empiriska studier som fokuserar på hur lärare kan använda del-helhetsrelaterade aktiviteter för att utveckla förskolebarns räknefärdigheter och forskaren gör en ny analys av dessa. Det empiriska materialet består av 98 videofilmade undervisningstillfällen på en skola i Sydafrika och en förskola i Sverige. Därutöver används 16 individuella observationer där barn löser räkneuppgifter både före och efter undervisningsprogrammet. Datamaterialet har analyserats ur ett variationsteoretiskt perspektiv för att beskriva skillnader i lärarnas undervisning.  

Referenser

Ekdahl, A-L., Kempe, U. R., Venkat, H., Björklund, C., & Benz, C. (2019). “Teaching for the learning of additive part-whole relations. The power of variation and connections”. Akademisk avhandling. Jönköping University. 

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet, Sverige. Universitetet i Jönköping. The Wits Maths Connect-Primary project via The First Rand Foundation, Anglo American, Rand Merchant Bank, Sydafrika