Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller: En aktionsforskningsstudie

Författare
Boström, J.
Källor
Akademisk avhandling. Linköpings universitet.
År
2018

Syfte

Den här studien syftar till att undersöka hur könsroller påverkar yngre barns förutsättningar att utveckla intresse för och förmågor i teknik. Detta görs genom aktionsforskning. Studien söker svar på följande frågor:

  1. Vilka didaktiska resonemang blir synliga i planering och utvärdering av aktiviteter kopplade till teknik och genus i förskolan?
  2. Vilka utmaningar och möjligheter finns i förskolans arbete med genus och teknik?

Resultat

Studien visar att utvecklingen av genusmedveten teknikundervisning i förskolan är en mycket komplex och mångfacetterad uppgift. Förskolan, och förskollärarna, måste kunna hjälpa barnen att utveckla tekniska kunskaper och teknikintresse utan att hämmas av traditionella genusperspektiv. Som tidigare forskning har visat är förskollärarnas förväntningar på barnens beteende och fritidsintressen dock könade och avspeglar historiskt utvecklade könsroller avseende på teknik.

Den här studien visar att det finns en reell risk för att förskollärare å ena sidan ser pojkar och flickor som homogena grupper och enskilda individer som representativa för hela gruppen. Å andra sidan finns det en risk för att könsstrukturerna raseras om inställningen är att kön inte ska spela någon roll överhuvudtaget för hur barnen behandlas och att barnen automatiskt kan inta könsneutrala roller.

I den här studien fyllde pedagogiska samtal en viktig funktion för att förskollärarna skulle få möjlighet att reflektera kring sina egna förutfattade meningar. Sådana samtal är dock inte tillräckliga. Det var också viktigt för förskollärarna att kunna se och reflektera över hur de faktiskt interagerade med barnen i teknikundervisningen. Först då började förskollärarna verkligen ifrågasätta sina förutfattade meningar och diskutera nya interaktionsformer. 

Design

De två förskolor som deltog i studien hade uttryckt önskemål om att arbeta med denna fråga. Genom aktionsforskning utforskade förskolorna och forskaren frågeställningarna tillsammans. Det empiriska materialet utgjordes av ca 24 timmars videoinspelning.

Referenser

Boström, J. (2018). "Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller: En aktionsforskningsstudie". Akademisk avhandling. Linköpings universitet.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift