The concept of language in the Swedish preschool curriculum: A theoretical and empirical examination of its productions

Författare
Aronsson, L.
Källor
Journal of Early Childhood Literacy, 0(0):1-26.
År
2019

Syfte

Syftet med studien är att genomföra en teoretisk och empirisk undersökning av det utvidgade språkkonceptet i läroplanen i syfte att förstå vilka konsekvenser denna utvidgade definition av språk skapar för undervisnings- och inlärningspraxis. 

Resultat

Metoden för spårning och kartläggning visade att förståelsen av förskoledidaktik om språk i stor utsträckning bygger på teorier som sätter interpersonell interaktion i förgrunden. Många och internt olika språkproblem kan tillgodoses i praxis som ytligt sett verkar vara sociokulturellt orienterade.

Språkkoncept i läroplanerna för svenska förskolor inkluderar både språkutveckling och praxis för läs- och skrivutveckling. Den breda förståelsen av språk öppnar för omfattande möjligheter för hur och vad barn ska lära sig. Därmed kvalificerar sig de flesta förskolepraxis som språkpraxis.

De empiriska exemplen visade att en bred didaktisk repertoar används och att förskolepersonal redan utför multiepistemologisk didaktisk praxis som samtidigt riktar sig till både gruppen som helhet och enskilda barn.

Design

Denna studie använder två uppsättningar empiriska data: (1) Urval av forskning om språk samt läs- och skrivfärdighetsdidaktik (2) empiriska exempel från en etnografi i svenska förskolor.

Urvalet av forskningslitteratur inkluderar svensk forskning om språk och förskolor, språkdidaktik i svenska förskolor och till viss del internationell forskning som det hänvisas till i svensk forskning. Litteraturen har valts ut utifrån relevans i förhållande till den svenska läroplanen för förskolor och den svenska förskolekontexten.

Etnografiskt datamaterial samlades in från deltagarobservationer vid tre olika förskolor under en period av 9 månader. I förskolorna gick barn i åldern 1–5 år.

Studien använder spårning och kartläggning som metodik, med målet att kartlägga hur olika tankesätt och formuleringar utgör ett koncept på specifika sätt. Dokumentation och fältanteckningar från observationerna användes vid personalmöten, tillsammans med forskningsartiklar, populärvetenskapliga texter, webbföreläsningar och annat material.

Referenser

Aronsson, L. (2019). “The concept of language in the Swedish preschool curriculum: A theoretical and empirical examination of its productions”. Journal of Early Childhood Literacy, 0(0):1-26.

Uppdragsgivare

Universitetet i Stockholm, Sverige