Collective but diverse: Preschool teachers networking to develop toddler mathematics

Forfatter
Palmér, H., & Björklund, C.
Kilde
Mathematics Teacher Education and Development, 19(3), 3-16.
År
2017

Formål

Denne studien setter søkelyset på et nasjonalt nettverk av barnehagelærere som beskjeftiger seg med matematikkundervisning til småbarn (toddler mathematics education). Aktivitetene i dette nettverket handler om faglig utvikling basert på praksiskunnskap. Formålet med studien er å undersøke hvilke forskjeller som finnes i barnehagelærernes forståelse av matematikkundervisningen til småbarn, og hva disse forskjellene innebærer for en felles faglig utvikling i nettverket.

Resultat

Resultatene viser at de planlagte matematiske situasjonene oftest ble plassert på den enden av skalaen som representerte den vertikale diskursen og det avanserte innholdet, mens de spontane matematiske situasjonene oftest ble plassert på den enden som representerte den horisontale diskursen. Resultatene viser også at barnehagelærerne av og til brukte forskjellige ord til å beskrive den samme formen for matematikkundervisning, og at de av og til brukte de samme ordene til å beskrive forskjellige former for matematikkundervisning. Selv om enkelte situasjoner var plassert forskjellig med hensyn til diskurs og innhold, kunne altså forskerne ved lesning av barnehagelærernes beskrivelser av situasjonene konstatere at situasjonene ikke var så forskjellige fra hverandre. Ifølge forskerne indikerer resultatene at barnehagelærernes felles faglige utvikling ikke automatisk innebærer at barnehagelærerne i nettverket har den samme forståelsen av matematikkundervisning til småbarn.

Design

Barnehagelærerne fra det nasjonale nettverket ble bedt om å beskrive og dokumentere de situasjonene der barna beskjeftiger seg med matematikk, blant annet barnehagelærerens og barnas handlinger. I tillegg skulle de oppgi hvor ofte den spesifikke situasjonen forekom.

For å få innblikk i hvordan matematikk gjøres til et læringsinnhold, skulle barnehagelærerne deretter plassere de beskrevne situasjonene på en skala som tok utgangspunkt i Bernsteins begreper vertikale og horisontale diskurser. Den vertikale diskursen kjennetegnes av et sammenhengende innhold, spesialisert språkbruk og systematisk organiserte aktiviteter. Den horisontale diskursen kjennetegnes av at den er tilpasset situasjonen og er rettet mot hverdagsspråket. Disse to diskursene ble brukt til å skjelne mellom aktiviteter som tok utgangspunkt i enten hverdagssituasjoner eller planlagte aktiviteter med et bestemt matematisk innhold.

Barnehagelærerne skulle også plassere de beskrevne situasjonene i henhold til Claesson, Engel og Currans begreper basalt og avansert innhold, som brukes til å definere vanskelighetsgraden av det matematiske innholdet i en aktivitet. Det matematiske innholdet karakteriseres som basalt eller avansert avhengig av barnas kunnskap og ferdigheter. Hvis flesteparten av barna allerede har mestret det matematiske innholdet, karakteriseres innholdet som basalt, mens et avansert innhold vil være nytt for flesteparten av dem. I alt 38 dokumenterte situasjoner ble analysert.

Referanser

Palmér, H., & Björklund, C. (2017). Collective but diverse: Preschool teachers networking to develop toddler mathematics. Mathematics Teacher Education and Development, 19(3), 3-16.