Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?

Forfatter
Reikerås, E., Moser, T., & Tønnessen, F. E.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 72-88.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å utforske om det er en sammenheng mellom barns tidlige matematiske ferdigheter og deres motoriske ferdigheter. Forfatterne tar utgangspunkt i følgende tre forskningsspørsmål: Varierer små barns (toddlers) matematiske ferdigheter etter de motoriske ferdighetene deres? Hvis det er tilfellet, på hvilke matematiske områder er det størst forskjeller? Hvor store er disse forskjellene?

Resultat

Studien viser generelt at det er en signifikant sammenheng mellom små barns motoriske ferdigheter og deres matematiske ferdigheter. Barn med henholdsvis svake, middels og sterke motoriske ferdigheter viser tilsvarende nivåer av matematiske ferdigheter, og forskjellene mellom de tre gruppene er signifikante. Forskjellen er størst mellom gruppen med svake motoriske ferdigheter og gruppen med sterke motoriske ferdigheter, mens forskjellene mellom de andre gruppene er moderate. Det er signifikante forskjeller innenfor alle de seks matematiske områdene i observasjonsmaterialet, men forskjellene er mest markante innenfor områdene nummerering og logisk tenkning. Studiens viktigste bidrag er ifølge forfatterne at den viser at forskjeller i motoriske ferdigheter ser ut til å gjenspeile forskjeller i matematiske ferdigheter blant små barn.

Design

Forfatterne benytter data fra et større, longitudinelt forskningsprosjekt, «Stavangerprosjektet – Det lærende barnet». Det empiriske materialet i denne studien består av strukturerte observasjoner av små barns motoriske og matematiske ferdigheter. Observasjonene gjøres i barnas barnehage av ansatte som har fått opplæring i å bruke to observasjonsmaterialer: The Mathematics, The Individual and the Environments (MIO) og The Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC). MIO-materialet er delt inn i seks deler som dekker følgende matematiske områder: telling og tallrekker, nummerering (enumeration), form og rom, mønster og rekkefølge, matematisk språk og logisk tenkning. Motorikkmaterialet, EYMSC, dekker for eksempel barnets evne til selvhjelp/selvstendighet og utfoldelse på lekeplassen. Observasjonene av barnas matematiske og motoriske ferdigheter foregår over tre måneder, fra barna er 30 måneder gamle til de fyller 33 måneder. I alt deltar 450 barn fra 185 avdelinger i 86 forskjellige barnehager. Det empiriske materialet analyseres statistisk for å undersøke om det er forskjell på barns matematiske ferdigheter alt etter om de har et høyt, middels eller lavt nivå av motoriske ferdigheter.

 

Referanser

Reikerås, E., Moser, T., & Tønnessen, F. E. (2017). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills? European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 72-88.

Oppdragsgiver

Stavangerprosjektet utføres i et samarbeid mellom Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune.