The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers

Forfatter
Stangeland, E. B.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 106-121.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom små barns lekeatferd, språkferdigheter og sosiale kompetanse. Forfatteren undersøker om det er en sammenheng mellom lekeatferd og språkferdigheter, og hva som kjennetegner de formene for lek som barn med henholdsvis svake og sterke språkferdigheter deltar i. Videre undersøker hun om barnas sosiale kompetanse forklarer lekeatferden deres bedre enn språkferdighetene, og om barn med svake språkferdigheter har like høy sosial kompetanse som barn med sterke språkferdigheter.

Resultat

Resultatene viser at det er en sammenheng mellom små barns språkferdigheter, sosiale kompetanse og lekekompetanse. Den statistiske analysen viser at gruppen av barn med svake språkferdigheter fungerer dårligere i lek enn jevnaldrende barn med gjennomsnittlige eller sterke språkferdigheter. Det kommer for eksempel frem ved at bare en mindre prosentdel av barna med svake språkferdigheter deltar i mer komplekse former for lek, som rollelek, sosial konstruksjonslek og lek som varer over lengre tid. Resultatene peker imidlertid på at den største forskjellen mellom gruppene av barn med svake og sterke språkferdigheter ikke gjelder lekens kompleksitet, men snarere det å delta i sosial lek med andre barn. Bare en mindre andel av barna med svake språkferdigheter scorer maksimalt i vurderingen av barnas evner til å leke med andre barn og forbli i leken. Ifølge forfatteren indikerer dette at barn med svake språkferdigheter tilbringer en større del av tiden i barnehagen med å leke alene.

Det ovenstående viser at språkferdigheter i seg selv kan påvirke barns lekeatferd. Analysen peker imidlertid på at sosial kompetanse spiller en enda større rolle. Flesteparten av barna med svake språkferdigheter hadde svak sosial kompetanse når det gjaldt å tilpasse seg andre barn (for eksempel i samarbeid og turtaking) og ta andres perspektiv. Ifølge forfatteren er dette i tråd med tidligere forskning, som peker på at sosial forståelse og språk henger sammen. Generelt mener forfatteren at små barns metakommunikative ferdigheter kan være viktigere enn språkferdighetene når det gjelder samspill i lek. Dermed er det kanskje svak sosial kompetanse som er avgjørende når små barn har vanskeligheter med å delta i lek, snarere enn svake språkferdigheter. Selv om det ikke kan trekkes noen kausale slutninger på bakgrunn av studien, peker forfatteren avslutningsvis på at svak sosial kompetanse og språkvansker kanskje bør oppfattes som sameksisterende problemer som har konsekvenser for barns lek.

Design

Studien bygger på observasjoner som er gjort i forbindelse med et større, longitudinelt prosjekt, «Stavangerprosjektet – det lærende barnet», et samarbeid mellom Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Det empiriske materialet som brukes i denne studien, stammer fra den første fasen i prosjektet, som la vekt på observasjoner av språkferdigheter, sosial kompetanse og lek blant barn i 33-månedersalderen.

Forfatteren velger ut tre grupper til denne analysen: (1) en gruppe på 100 barn med svake språkferdigheter, (2) en gruppe på 102 barn med sterke språkferdigheter og (3) en gruppe på 113 barn med gjennomsnittlige språkferdigheter, som danner et sammenligningsgrunnlag.

Datamaterialet består av strukturerte observasjoner av det enkelte barns språkferdigheter, sosiale kompetanse og lekekompetanse, slik dette kommer til uttrykk i lek og andre hverdagsaktiviteter i barnehagen. Hvert barn observeres over en periode på tre måneder av barnehagemedarbeidere som kjenner barnet. To observasjonsmaterialer brukes: TRAS, et språkvurderingsverktøy, og Alle med, som legger vekt på barnets sosioemosjonelle utvikling. Resultatene av observasjonene analyseres ved hjelp av deskriptiv statistikk og frekvens- og regresjonsanalyse.

Referanser

Stangeland, E. B. (2017). The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 106-121.

Oppdragsgiver

Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune.