Kultursensitiv omsorg i barnehagen

Forfatter
Zachrisen, B.
Kilde
Barn: Forskning om barn og barndom i Norden, 2017(2-3), 105-119.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan kultursensitiv omsorg kan komme til uttrykk i barnehager som er preget av etnisk mangfold.

Resultat

Den ene observasjonen omfatter et fortellerfellesskap, der barna skal fortelle en historie i fellesskap. Temaet som ble valgt til denne fortellingen, viste til barnas forskjellige etniske bakgrunn. Dette viser ifølge forskeren at barna blir møtt både som enkeltindivider med forskjellige erfaringer og preferanser og som viktige medlemmer av et fellesskap. Den andre observasjonen omfatter en samtale mellom tre barn med felles morsmål og samme etniske bakgrunn og en barnehagelærer. Under samtalen begynte et av barna å snakke et annet språk enn norsk, hvorpå barnehagelæreren insisterte på at barnet skulle snakke norsk. Deretter valgte barnet å trekke seg vekk fra fellesskapet i stedet for å kommunisere på norsk. Forskeren finner at barnets ikke-verbale uttrykk og de ressursene barna hadde i form av felles morsmål, vennskapsrelasjoner og etnisk bakgrunn ikke ble tillagt stor betydning. Ifølge forskeren kan dette føre til at barn ikke opplever kultursensitiv omsorg.

Videre beskriver forskeren at barnas forskjellige posisjoner i fellesskapet, som beskrevet i eksemplet ovenfor, kan være et uttrykk for hvordan barn opplever mening i samspillet med barnehagelærerne og barnehagelærernes handlinger som omsorg.

Design

Studien tar utgangspunkt i et tre måneder langt feltarbeid, der forskeren har observert samspill mellom pedagogisk personale og barn for å undersøke personalets kommunikasjon med barna på bakgrunn av barnas etniske bakgrunn. Observasjonene varte fra noen få minutter til cirka én time. I alt ble 120 observasjoner skrevet ned. Det empiriske materialet stammer fra én privat og én kommunal barnehage, og i alt 54 barn i alderen 2–6 år og 18 ansatte deltok. To observasjoner som representerer forskjellige innfallsvinkler til kultursensitiv omsorg i en barnehagekontekst, ble valgt ut til analysen. I analysen benytter forskerne Pierre Bourdieus begreper kulturell kapital, sosial kapital og anerkjennelse.

Referanser

Zachrisen, B. (2017). Kultursensitiv omsorg i barnehagen. Barn: Forskning om barn og barndom i Norden, 2017(2-3), 105-119.