Bilingual Preschool Children’s Second-Language Vocabulary Development: The Role of First-language Vocabulary Skills and Second-language Talk Input

Forfatter
Grøver, V., Lawrence J. F., & Rydland, V.
Kilde
International Journal of Bilingualism.
År
2016
ISBN
27434055

Formål

Formålet med studien er å finne ut om femåringer med varierende ordforråd i morsmålet hadde ulikt utbytte av andrespråkspåvirkning i barnehagen. Forfatterne undersøker om ordforrådet i morsmålet støtter innlæringen av ordforråd i andrespråket blant yngre tospråklige barn som er i ferd med å utvikle ferdigheter i to språk.

Resultat

De statistiske analysene peker mot to hovedkonklusjoner. For det første hadde barn som hadde et mer utviklet ordforråd i morsmålet, og som ble utsatt for barnehagelærerstyrte gruppesamtaler og lek med jevnaldrende med et høyt antall ord, et bedre ordforråd i andrespråket i femårsalderen. Resultatet avspeiler dermed dels en sammenheng mellom ordforrådet i morsmålet og ordforrådet i andrespråket, og dels en sammenheng mellom ordforrådet i andrespråket og taleaktivitet som omfatter et høyt antall ord.

For det andre viser analysene at de ovennevnte effektene ikke er til stede blant barn som utsettes for gruppesamtaler og lek som kjennetegnes av stor variasjon av ord. Resultatene indikerer at den generelle talemengden er viktigst i de tidlige fasene av innlæringen av ordforråd i andrespråket.

Forfatterne peker på en mulig gjensidig påvirkning mellom morsmål og andrespråk, altså at tospråklige barn kan tenkes å benytte seg av et forråd av ferdigheter, herunder tidligere opplevelser med å bruke språk og tilegne seg ordenes betydning, som støtter dem i andrespråksinnlæringen. Resultatene indikerer en mulig overføring av språklig kunnskap hvor andrespråket forenkles av morsmålet.

Design

26 tospråklige barn (15 gutter og 11 jenter) i femårsalderen deltok i en longitudinell studie som fulgte barna fra barnehagen til femte trinn. Alle barna hadde tyrkisk som morsmål og norsk som andrepråk og gikk i 20 forskjellige offentlige barnehager i to større byer. Barnas ordforråd i morsmålet ble testet i femårsalderen, mens de ble testet i andrespråket da de var 4, 5, 6, 7 og 10 år. Andrespråkets påvirkning i barnehagen ble undersøkt ved å regne ut både antall ord (tokens) og diversiteten med hensyn til ord (types) i videoopptak av barnehagelærerstyrte gruppesamtaler og lekesituasjoner med jevnaldrende.

Referanser

Grøver, V., Lawrence J. F., & Rydland, V. (2016). Bilingual Preschool Children’s Second-Language Vocabulary Development: The Role of First-language Vocabulary Skills and Second-language Talk Input. International Journal of Bilingualism. DOI: 10.1177/1367006916666389

Rydland, V., Grøver, V. & Lawrence, J. (2014). ”The Second-Language Vocabulary Trajectories of Turkish Immigrant Children in Norway from Ages Five to Ten: the Role of Preschool Talk exposure, maternal Education, and co-ethnic concentration in the neighborhood”. Journal of Child Language, 41(2), 352-381.

Oppdragsgiver

Norges Forskningsråd