Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care institutions implementing an authoritative adult style

Forfatter
Omdal, H.
Kilde
Journal of Educational Change, 19(1):103–129
År
2018

Formål

Studien undersøker hvilke muligheter og utfordringer som oppstod blant barnehagene i implementeringen av det nasjonale Being Together (BT)- programmet. Et sentralt BT-spørsmål fokuserte på å forebygge sosiale og emosjonelle problemer og bygge sosial kompetanse hos barn i alderen 1–5 år, gjennom bruk av en autoritativ voksenstil i barnehagen.

Resultat

Analysen identifiserer fem suksesskriterier i implementasjonen av BT-programmet: en sterk forpliktelse til den autorative voksenstilen, et sterkt fokus på implementeringsprosessen, godt utbygde støttesystemer, involverte ledere og en kollektiv orientering. Disse kriteriene resulterte i en felles visjon og en akademisk forankret praksis i barnehagene. Kombinasjonen at profesjonell opplæring og veiledning i barnehagene, gjennom kollektivt samarbeid, førte til endringer i etablert praksis hos personalet og synlig reduksjon av utfordrende oppførsel hos barna. Forfatteren av artikkelen mener det viktigste kriteriet for den vellykkede BT-implementeringen var det sterke fokuset på implementerings-drivere i endringsprosessen, og understreker at det er nødvendig å styrke barnehagelæreres forståelse av implementasjonsprosesser for at de skal mestre framtidige innovasjoner i barnehagen.

Design

Utvalget består av prosjektgrupper i sju barnehager fra sju norske kommuner som deltok i implementeringen av BT-programmet. Prosjektgruppene ble intervjuet både før implementeringen og ett år etterpå. Det empiriske datagrunnlaget består av fokusgruppeintervjuer med prosjektgruppene som var ansvarlige for å innføre programmet i hver enkelt barnehage, semistrukturerte intervjuer med prosjektgruppenes veiledere og dybdeintervjuer med prosjektlederne som utviklet BT-programmet.

Referanser

Omdal, H. (2018). “Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care institutions implementing an authoritative adult style”. Journal of Educational Change, 19(1):103–129.