Implicitte og eksplicitte krav til krop og sprog i det systematiske arbejde med børnehavebørns sociale kompetencer

Forfatter
Pedersen, O.
Kilde
Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, 12(3-4):53-76
År
2018

Formål

Barnehagepedagogikken i Danmark har i løpet av de siste tiårene gjennomgått en forandring, fra fokus på fri lek til en stigende grad av styring i form av pedagogiske læreplaner med økt fokus på å gjøre barna klar til skolegang. I denne artikkelen undersøker forskeren hvilke implisitte og eksplisitte krav som stilles i det pedagogiske arbeidet, med et spesielt fokus på læreplanmålet sosial kompetanse. Formålet er å utforske hvilke krav som stilles til barna gjennom den systematiske opplæringen i dette læreplanmålet, gjennom såkalte manualbaserte programmer barnehagelærerne skal følge, og hvilke konsekvenser det kan få.

Resultat

Resultatene viser at barna møtes av høye krav, både til språk og kropper. I de manualbaserte undervisningsprogrammene stilles det krav til barnas selvinnsikt, selvkontroll og selvrefleksjon. For at barna skal lykkes må de ha god språklig kompetanse for å kunne sette ord på følelsene sine. Dette krever både et godt ordforråd i tillegg til en særlig oppmerksomhet mot egne følelser. Følelsene kobles også til barnas kropper ved at barna gjennom programmene introduseres for grundige granskninger av blikkretning, positurer og ansiktsuttrykk. I tillegg er det et krav om at barnas kropper er i ro under møtene. Forskeren mener disse kravene er for vanskelige å oppfylle for enkelte av barna, og at det derfor er en risiko for at programmene ekskluderer enkelte barn, når meningen egentlig var å inkludere alle.

Design

Det empiriske materialet består primært av etnografisk feltarbeid, som er supplert med intervjuer. Feltarbeidet gikk over fire uker i tre ulike danske barnehager. Forskeren tilbrakte mesteparten av tiden på stor avdeling (3-6 år), men observerte også ved småbarnsavdelingene (0-3 år) og førskolegruppene (6-7 år). Et utvalgskriterium for barnehagene var at de brukte manualbaserte programmer. Datamaterialet består i tillegg av observasjon av et Fri for Mobberi-heldagsseminar for barnehagelærere og intervjuer med styrerne i to av barnehagene, tre barnehagelærere, samt instruktører fra programmene Fri for Mobberi og Trin for Trin. Begge disse manualbaserte programmene handler om barns personlige og sosiale kompetanser og bruker plansjer med instruksjoner til pedagogene for hvordan de skal undervise barna.

Referanser

Pedersen, O. (2018). "Implicitte og eksplicitte krav til krop og sprog i det systematiske arbejde med børnehavebørns sociale kompetencer". Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, 12(3-4):53-76.