Iscensättning av undervisning: Målrelationellt lärande i förskolan

Forfatter
Nilsson, M., Lecusay, R., Alnervik, K. & Ferholt, B.
Kilde
Barn, 36(3-4):109-126.
År
2018

Formål

Målet med studien er å bidra med kunnskap om hvordan undervisning (målstyrte prosesser under ledelse av en barnehagelærer) i barnehagen kan forstås. Med begrepene iscenesetting samt målrelasjonelle kontra målrasjonelle læringsprosesser analyseres deler av et undervisningsprosjekt i en barnehage som fokuserer på barnas lek og utforskning. 

Resultat

Forfatterne hevder at en målrelasjonell tilnærming til undervisning i barnehagen gir best resultat med tanke på å oppfylle målene i den svenske læreplanen. I en målrelasjonell undervisningsmåte er det barnas spørsmål, interesser, ønsker, nysgjerrighet og kreativitet som er utgangspunkt for læringsprosessene. Dette innebærer at barn, pedagoger, miljø, materialer, begrep og læreplanens mål samvirker og er i dynamisk relasjon til hverandre. På denne måten mener forfatterne at det legges et fundament for livslang lærelyst og kreativ kunnskapsbygging hos barna. 

Design

Datamaterialet består av dokumentasjon fra et prosjektarbeid i en svensk barnehage der pedagogene i flere år hadde jobbet med inspirasjon fra den pedagogiske retningen Reggio Emilia. Denne pedagogikken legger vekt på at barn er «født med 100 språk» og at barna skal være en aktiv del av læringsprosesser. I løpet av et halvt år fulgte forskerne et undervisningsprosjekt med temaet lek og lekeverdener ved en småbarnsavdeling. De analyserte personalets pedagogiske dokumentasjon av prosjektet, som bestod av notater, videoopptak og fotografier som var samlet i et digitalt dokument. I tillegg ble det gjort tre samtalelignende intervjuer med tre av barnehagelærerne i prosjektet. 

Referanser

Nilsson, M., Lecusay, R., Alnervik, K. & Ferholt, B. (2018). “Iscensättning av undervisning: Målrelationellt lärande i förskolan». Barn, 36(3-4):109-126.