Förskolans teknikundervisning: vad och hur?

Forfatter
Sundqvist, P.
Kilde
Mälardalens högskola
År
2019

Formål

Formålet med studien var å gi en beskrivelse av fagområdet teknologi og teknologiundervisning i barnehagen.

Forskningsspørsmål:

  1. Hvilket innhold inkluderes i barnehagens teknologiområde?
  2. Hvordan undervises det i teknologiområdet av studiens deltakere?
  3. Hva, innenfor teknologiområdet, gir barnehagepersonalet barna mulighet til å lære gjennom sin undervisning?

Resultat

Resultatene viste en variasjon hos personalet i beskrivelsene av innholdet i teknologiområdet og hvordan dette undervises i, med et spenn fra innhold som ikke hører hjemme under teknologi som kunnskapsområde, til relativt komplisert teknologisk innhold. Eksempler på førstnevnte var innhold som naturvitenskap, ikke-teknologiske ferdigheter og teknikker og bruken av teknologi som læremiddel innenfor andre fagområder. Eksempler på sistnevnte var innhold som hvordan en spesifikk form for teknologi fungerer, for eksempel hvilke deler et objekt består av og hvordan de henger sammen, i tillegg til kunnskap om teknologiske systemer.

Disse beskrivelsene avdekket varierende grader av kompetanse når det gjelder teknologiundervisning i barnehagen, der deler av personalet viste adekvat kunnskap og selvtillit mens andre viste mindre kunnskap i tillegg til større usikkerhet. Det blir også tydelig at den ønskede likheten i barnehagetilbudet ikke har blitt oppnådd når det gjelder teknologiundervisning.

Ut fra den etnografisk inspirerte delen av studien er det tydelig at når barnehagepersonalet har interessen og kunnskapen som er nødvendig for å undervise barn i teknologi, så kan denne undervisningen virke meningsfull for barna og bidra til at læringsmålene for barnehagen blir oppnådd.

Design

Dataene ble konstruert gjennom tre faser. I første fase ble en spørreundersøkelse sendt ut til 10% av barnehagene i en svensk kommune. Her ble personalet spurt om hva de legger i fagområdet teknologi og hvordan de ser på teknologiundervisning i barnehagen. I andre fase ble syv av respondentene fra spørreundersøkelsen intervjuet med mål om å få mer detaljerte beskrivelser av hvordan det undervises i teknologi i de respektive barnehagene. I den tredje fasen foretok forfatteren et etnografisk inspirert feltarbeid i to av avdelingene i utvalget. Forfatteren besøkte barnehagene over en seksukers periode, gjorde observasjoner og intervjuet personalet.

Referanser

Sundqvist, P. (2019). “Förskolans teknikundervisning: vad och hur?”. Akademisk avhandling. Mälardalens högskola.