Professional Development and Its Impact on Children in Early Childhood Education and Care: A Meta-Analysis Based on European Studies

Forfatter
Jensen, P., Rasmussen, A. W.
Kilde
Scandinavian Journal of Educational Research, 63(6):935-950.
År
2019

Formål

Artikkelen analyserer europeisk forskning på sammenhengen mellom etterutdanning hos barnehagelærere og barnehagebarns leseferdigheter, matematikkferdigheter og oppførsel. Studien har følgende forskningsspørsmål: (1) Kan barns resultater forbedres av profesjonell utvikling av barnehagelærere for barn i alderen 0-6 år i vanlige barnehager? (2) Hvor stor er effekten av etterutdanning av førskolelærere på barns resultater, og er effekten forskjellig på tvers av barnets utfallsdomener og/eller avhenger de av intensiteten i den profesjonelle utviklingen?

Resultat

Studien fant en signifikant positiv effekt av profesjonell utvikling på barns leseferdigheter, matematikkferdigheter og oppførsel, med en samlet effektstørrelse på 0.35. Effektstørrelsen er litt mindre enn tilsvarende resultater basert på amerikanske studier, men indikerer en generell positiv effekt av profesjonell utvikling av barnehagelærere på barns faglige og sosiale resultater.

Design

Ni studier er inkludert i metaanalysen. Det viktigste inkluderingskriteriet var at studiene var gjort i ett eller flere europeiske land, noe som sikret at man hadde relativt like institusjonelle faktorer. Studiene måtte også ta for seg effekten etterutdanning av barnehagelærere hadde på barns resultater på tester av leseferdigheter, matematikkferdigheter eller oppførsel. Studiene måtte ha fokus på vanlig barnehagepraksis, med barnehagelærere som jobbet med barn i alderen 0-6 år, i enten førskoler eller barnehager. Studiene måtte ikke fokusere på spesifikke risikogrupper av barn, men noen av barna som var med i studiene kunne ha spesielle behov eller være definert som vanskeligstilte basert på deres observerbare karakteristikker. Studiene måtte også rapportere effektstørrelse eller den nødvendige informasjonen til å kalkulere effektstørrelsen. Studiene måtte ikke nødvendigvis komme fra forskningslitteratur, men ha informasjon som kunne kodes til effektstørrelse. Denne typen informasjon kunne ikke hentes fra oppsummerende tekster eller rapporter. Tverrsnittstudier og langsgående studier fra 1990 eller senere var kvalifisert til inkludering så lenge de var publisert på engelsk.

Referanser

Jensen, P. & Rasmussen, A. W. (2019). "Professional Development and Its Impact on Children in Early Childhood Education and Care: A Meta-Analysis Based on European Studies". Scandinavian Journal of Educational Research, 63(6):935-950.

Oppdragsgiver

The European Commission; the Seventh Framework Programme: [grant number 613318]