Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv: et spørgsmål om det kropslige, kollektive og konfliktuelle

Forfatter
Lind, U.
Kilde
Roskilde Universitet
År
2019

Formål

Avhandlingen undersøker hvordan trivsel etableres og utfolder seg i en barnehagekontekst, og hvordan trivsel spilles ut mellom barn og ansatte i barnehagens hverdagsliv. Studien er opptatt av hvordan barnehagelivet erfares fra et deltakerperspektiv, samtidig som den fokuserer på hvordan barnehagen som samfunnsmessig strukturell ramme danner en bakgrunn for deltakernes erfaringer, valg, prioriteringer og daglige organisering av oppgaver. Forskningsspørsmålet er: På hvilke måter utfolder trivsel seg mellom barn og det pedagogiske personalet i barnehagen, og hvilke barrierer og potensialer for trivsel kan identifiseres i barnehagens hverdagsliv? De tre arbeidsspørsmålene er: 1) Hvordan kan trivsel blant barn og det pedagogiske personalet i en barnehage identifiseres analytisk? 2) Hvilke kroppslige og kollektive erfaringer får barn og det pedagogiske personalet, og på hvilke måter får disse betydning for trivsel i barnehagen? 3) Hvilke konflikter kan identifiseres i hverdagslivet, og hvordan får disse betydning for trivsel i barnehagen?

Resultat

Forfatteren har gjort tre analyser som viser hvordan trivselen i barnehagen må forstås i relasjon til den institusjonelle konteksten, arbeidsmiljøet og en sosial orientering som barna og personellet deler, utfordrer og følger. Barnehagelivet identifiseres som et liv der barn og voksne er kroppslig tilgjengelige for hverandre, samtidig som de er gjensidig sårbare og synlige i relasjon til hverandre. Dette får betydning for hvordan barnehagehverdagen organiseres og på hvilke måter barn og voksne får mulighet til å være til stede. I analysen trer det fram et bilde av et krevende, motsetningsfylt og utmattende arbeidsliv som bærer i seg fremmedgjøring. Den sosiale orienteringen blir analysert som et kollektivt liv som utfolder seg i et kroppslig og konfliktfylt hverdagsliv. Tilstedeværelse, deltakelse og medbestemmelse trer fram som viktige element for trivsel i barnehagen. Både barn og voksne ønsker seg dager uten katastrofer, med morsomme og frie voksne, der det er tid og mulighet til å være sammen.

Design

Det empiriske materialet er samlet inn med deltakende observasjon, intervjuer og framtidsverksteder (definert i avhandlingen som et kollektivt undersøkelsesrom der barn og barnehageansatte samles for å lufte kunnskap, erfaringer, kritikk, drømmer og muligheter for forbedringer i barnehagen). Dette utvalget består av ansatte og barn i to danske barnehager. Forfatteren har også et utvalg på 36 barnehagelærerstudenter i praksis, som med bruk av en snap-log-medtode tok bilder av, og skrev små tekster til, sine trivselsopplevelser i barnehagen. Snap-loggene ble i etterkant fulgt opp med intervjuer, gruppediskusjoner og felles analyser.

Referanser

Lind, U. (2019). «Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv: et spørgsmål om det kropslige, kollektive og konfliktuelle». Akademisk avhandling. Roskilde Universitet.