From activity to transdisciplinarity and back again – preschool teachers’ reasoning about pedagogical goals

Forfatter
Björklund, C. & Ahlskog-Björkman, E.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 26(1):90-103.
År
2018

Formål

Denne studien presenterer en analyse av førskolelæreres begrunnelser for ulike pedagogiske mål. Av spesifikk interesse er hvordan lærere i en svensk og en finsk kontekst beskriver målene for barnas læring og hvordan de beskriver implementeringen av disse målene i praksis. Forskningsspørsmålet er: Hvordan blir pedagogiske mål oppfattet og utført i den tematisk-orienterte og lek-baserte pedagogiske praksisen i førskolen?

Resultat

Av de seks førskolelærerne uttrykte tre at læringsmål veiledet deres pedagogiske arbeid. Forskerne brukte variasjonsteori i sin analyse av intervjuene, som hjalp dem å identifisere ulike mål for læring av både direkte og indirekte karakter. En dypere analyse av disse målene ga et omfattende bilde av sammenflettede pedagogiske mål som beveget seg mellom aktivitetsmål, arbeidsmål og tverrfaglige mål.

Design

Denne studien er basert på dybdeintervjuer med aktive førskolelærere. Forskerne brukte kvalitative analyser for å beskrive hvordan lærerne oppfatter pedagogiske mål og hvordan målene blir ivaretatt i pedagogiske aktiviteter.

Utvalget består av 6 førskolelærere. Alle intervjuene ble utført våren 2014 på førskolelærernes arbeidsplass. Intervjuene var semi-strukturerte og hadde en varighet på 75-130 minutter.

Referanser

Björklund, C. & Ahlskog-Björkman, E. (2018). «From activity to transdisciplinarity and back again – preschool teachers’ reasoning about pedagogical goals». International Journal of Early Years Education, 26(1):90-103.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt