Man blir lite osäker på om man gör rätt» – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan

Forfatter
Fredriksson, M., Lindgren Eneflo, E.
År
2019

Formål

Artikkelen presenterer og diskuterer hvordan pedagoger i barnehagen snakker om arbeidet med barns morsmål og hva det fokuseres på i samtalene mellom pedagogene. Utgangspunktet for artikkelen er at flerspråklighet er å betrakte som en kompetanse og en tilgang, samt at barnehagepedagoger spiller en betydningsfull rolle for barnas mulighet til å utvikle sin egen flerspråklighet.

Forskningsspørsmål: Hvordan samtaler pedagoger om arbeidet med barnas morsmål og hva fokuserer de på i samtalen?

Resultat

Fire tema framtrådte i analysen av samtalene og resultatene presenteres under overskriftene «Lyfta fram olika språk – rätt eller fel?», «Synliggöra olika kulturer – vilka då?», «Använda material och aktiviteter – hur då?» og «Ta hjälp av andra – lätt eller svårt?». Arbeidet med barnas flerspråklighet sto i fokus, samtidig som dilemma og usikkerheter rundt dette arbeidet trådte fram. Studien viser et komplekst arbeid der pedagoger, i tillegg til det rent språklige, må ta stilling til spørsmål rundt tema som for eksempel likeverd, politikk og kulturelle uttrykk. 

Design

Artikkelens resultat bygger på en analyse av samtaler som ble holdt i tre arbeidslag ved tre ulike svenske barnehager og i en fokusgruppe der samtlige arbeidslag inngikk. Det totale tallet på informanter var to pedagogiske medarbeidere og seks barnehagelærere. Barna de hadde ansvar for var mellom ett og fem år og hadde til sammen 15 ulike morsmål. Samtalene ble tatt opp på video og analysert med en kvalitativ innholdsanalyse. 

Referanser

Fredriksson, M. & Lindgren Eneflo, E. (2019). “«Man blir lite osäker på om man gör rätt» – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan”. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 18(6):1–15. 

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt