Att stöda pedagogers relationella professionalism genom forskningscirklar

Forfatter
Furu, A-C., Sandvik, M.
År
2019

Formål

Målet med studien er å undersøke hvordan pedagoger innen småbarnspedagogikk og førskoleundervisning opplever at arbeid i forskningssirkler kan støtte deres profesjonelle relasjonskompetanse. De to forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke kvalitative forandringer i den profesjonelle relasjonskompetansen opplever deltakerne ved å arbeide i forskningssirkler? 2) Hvilke sider ved arbeidet i forskningssirklene opplever deltakerne kan fremme disse forandringene?

Resultat

Studien viser at arbeid i forskningssirkler kan bidra til å utvikle pedagogers kunnskap, handlingsmønstre, profesjonelle selvtillit, selvbilde og kollegialitet. Betydningsfulle sider ved arbeidet i forskningssirklene kunne være observasjon, diskusjon, refleksjon og bearbeiding av følelser og opplevelser, arbeid med faglitteratur og samarbeid med sirkellederen. Resultatene indikerer at forskningssirkler kan være et kraftfullt verktøy for profesjonell utvikling og en egnet måte å støtte pedagogers profesjonelle relasjonskompetanse på.

Design

Utvalget bestod av to forskningssirkler med syv deltakere i hver sirkel, begge ledet av en forskerutdannet sirkelleder. Alle deltakerne var kvinner med ulik alder, utdanningsbakgrunn, arbeidsbeskrivelser og fartstid i yrket. I løpet av de 16 treffene skrev deltakerne logg, i form av fritt formulerte svar på spørsmål lederne stilte dem. Under det siste treffet gjennomførte sirkellederne fokusgruppeintervjuer med deltakerne. 

Referanser

Furu, A-C & Sandvik, M. (2019). "Att stöda pedagogers relationella professionalism genom forskningscirklar". Nordisk barnehageforskning, 18(1):1-16.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt