Implementing a structural approach in preschool number activities. Principles of an intervention program reflected in learning.

Forfatter
Björklund, C., Ekdahl, A. L., Runesson Kempe, U.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan man ved å bruke de grunnleggende prinsippene i variasjonsteori om læring kan endre barns oppfatning av tall, der barna blir i stand til å tilnærme seg del-helhet-relasjonene i aritmetiske oppgaver i stedet for å bruke en tilnærming basert på å telle én og én. Forskningsspørsmålet er: Hvordan blir undervisning fundert på en strukturell tilnærming og utformet basert på prinsipper for variasjonsteori, reflektert i barnas læring av tall?

Resultat

Progresjon ble observert i hvordan barna endret måten de opplevde tall på under intervensjonen. De gjorde bruk av mer avanserte aritmetiske strategier, noe som ble koplet til den strukturelle tilnærmingen som var brukt i undervisningen tidligere. Resultatene viser også hvordan analyse som fokuserer på aspekter som sees i læring og aspekter som framvises i undervisning, gir en måte å beskrive regnelæring på som har betydelige implikasjoner for undervisningspraksisen.

Design

En gruppe på åtte barn som deltok i intervensjonsprogrammet ble valgt for grundig analyse. Det ble gjort én til én-intervjuer og observasjoner basert på videoopptak av barna.

Referanser

Björklund, C., Ekdahl, A. L., & Runesson Kempe, U. (2021). “Implementing a structural approach in preschool number activities. Principles of an intervention program reflected in learning”. Mathematical Thinking and Learning, 23(1):72-94.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige