Longitudinal pathways of engagement, social interaction skills, hyperactivity and conduct problems in preschool children.

Forfatter
Gustafsson, B. M., Gustafsson, P. A., Granlund, M., Proczkowska, M., Almqvist, L.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan positive funksjoner (beskyttelsesfaktorer), som engasjement og sosiale interaksjonsferdigheter, og risikoaspekter, som hyperaktivitet og adferdsproblemer, hos barnehagebarn fremmer og hemmer barnas mentale helse. Studiens mål er todelt: Den ønsker å identifisere homogene (like) grupper av barn som har lignende utviklingsforløp i mental helse over tre ulike måletidspunkter. I tillegg ønsker studien å undersøke hvordan barna beveger seg mellom disse tidspunktene når det gjelder til både risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Resultat

Resultatene viser at barn som er sosiale og engasjerte, men uten atferdsproblemer, gjør det generelt bra over tid. De som er mindre sosiale og har problemer som hyperaktivitet, fortsetter å slite. Barn med en blanding av beskyttelses- og risikofunksjoner har varierende resultater. Studien viser at tidlig innsats bør fokusere både på å øke barns sosiale ferdigheter og på å håndtere atferdsproblemer.

Design

Datamaterialet ble samlet inn over en periode på tre år og inkluderer 197 svenske barnehagebarn (110 gutter og 87 jenter). Datamaterialet ble samlet inn gjennom spørreskjemaer som barnehagelærerne fylte ut.

Referanser

Gustafsson, B. M., Gustafsson, P. A., Granlund, M., Proczkowska, M. & Almqvist, L. (2021). "Longitudinal pathways of engagement, social interaction skills, hyperactivity and conduct problems in preschool children". Scandinavian journal of psychology, 62(2):170-184.

Oppdragsgiver

Socialstyrelsen, Sverige. FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfard, Sverige. Sunnerdahls Handikappfond, Sverige. FORSS, Froskningsrådet i Sydöstra Sverige, Sverige. Futurum - Akademin för Hälsa och Vård, Region Jönköpings läns, Sverige.