“I sámifize it...”: Preschool in the Centre of South Sámi Language and Culture Learning in Norway.

Forfatter
Harju-Luukkainen, H., Berg, K., Kolberg, A.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagelærere beskriver læringsmiljøet for sørsamisk språk i barnehagen sin. Sørsamer blir ofte beskrevet som en minoritet innenfor minoriteten. Det anslås at det er rundt 300 sørsamiske språkbrukere i Norge, noe som gjør språket alvorlig truet.

Resultat

Resultatene viser at barnehagen i en sørsamisk kontekst blir sett på som en viktig arena for inkluderende språk- og kulturbevaring, med et tydelig samfunnsansvar. Selv om barnehagelærerne hadde begrenset kunnskap om sørsamisk språk, hadde de funnet måter å håndtere utfordringene på. Barna ble sett på som viktige språkformidlere for neste generasjon, og de voksne spilte en viktig rolle som språklige og kulturelle formidlere. Barnehagelærerne var klar over behovet for å integrere ulike språklæringsmuligheter i hverdagsaktivitetene. Derfor hadde de funnet kreative måter for å inkludere språk og kultur i pedagogiske aktiviteter, for eksempel ved å lage en lavvo, til tross for utfordringene med å finne samfunnsmessige arenaer der språket kunne praktiseres.

Design

Studien ble utført i en sørsamisk barnehage i Norge. Totalt ble det gjennomført halvstrukturerte intervjuer med tre av barnehagelærerne i løpet av høsten 2019. Spørsmålene handlet om lærernes praksis knyttet til språkopplæring, med søkelys på: strategier brukt i språklæring, både muntlige, visuelle og ikke-verbale, utfordringer i sørsamisk språklæring og prioriteringer i språklæring. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av innholdsanalyse.

Referanser

Harju-Luukkainen, H., Berg, K. & Kolberg, A. (2021). "“I sámifize it...”: Preschool in the Centre of South Sámi Language and Culture Learning in Norway". International Research in Early Childhood Education, 11(2).

Oppdragsgiver

Regionale forskningsfond, RFF Trøndelag, Norge