”De va svinhögt typ 250 kilo”- Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken. Licentiatavhandling

Forfatter
Albinsson, A.
Kilde
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet. Norrköping
År
2016
ISBN
27224187

Formål

Formålet med avhandlingen er å undersøke hvilke matematiske måleaktiviteter barnehagebarn utfører, og hvordan de kommuniserer om og løser problemer underveis i aktivitetene. Barnas lek med lego står i fokus, og måleaktivitetene gjelder lengde/høyde, volum og tid.

Resultat

Resultatene viser at barna måler og sammenligner lengde/høyde og volum på mange forskjellige måter, og at disse er tilpasset den konkrete konteksten. Barna bruker både sine egne og andres kropper så vel som ting, tall og telling som måleredskaper. Barna bruker de ulike målemåtene individuelt og i fellesskap med andre, og avhandlingen viser at det å løse egne eller felles problemer med forskjellige konstruksjoner utgjør en stor del av selve byggeleken. Når konstruksjonene er ferdige, tilføres leken et tidsperspektiv, og barna gjør seg forskjellige tanker om nåtid, fortid og fremtid. I barnas refleksjoner rundt tid trekker de også inn hastighet, for eksempel når de snakker om at forskjellige kjøretøy kjører fort eller langsomt. Ifølge forfatteren har barnas kommunikasjon stor innflytelse på leken, og de lar tanker og ideer komme til uttrykk både verbalt og fysisk.

Forfatteren konkluderer med at tre forskjellige prosesser kan tolkes som sentrale for leken med lego: måleaktiviteter, kommunikasjon og problemløsing. I de tre prosessene spiller forskjellige matematiske vurderinger en fremtredende rolle.

Design

Det empiriske materialet består av videoopptak fra to barnehagegrupper med 22 og 33 barn, og søkelyset er rettet mot barn i alderen 2–5 år. Opptakene er tatt opp gjennom deltakerobservasjon, og forfatteren deltar i noen tilfeller i barnas lek. Barna leker med både små, mellomstore og store legoklosser (de største klossene kan brukes til å bygge for eksempel hus eller tårn i menneskestørrelse). Forfatteren analyserer videoopptakene i en trinnvis prosess og kategoriserer datamaterialet med utgangspunkt i barnas bruk av matematiske begreper i leken.

Referanser

Albinsson, A. (2016).”De va svinhögt typ 250 kilo”- Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken. Licentiatavhandling. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet. Norrköping.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt