Conflicts and resistance: Potentials for democracy learning in preschool

Forfatter
Johansson, E., & Emilson, A.
Kilde
International Journal of Early Years Education 24(1), 19-35.
År
2016
ISBN
27392477

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan barn og barnehagelærere gir uttrykk for motstand i hverdagskonflikter, og å utforske disse konfliktene som potensial for demokratilæring (democracy learning) i barnehagen. Studien undersøker om og hvordan forskjellige meninger blir ytret i hverdagskonflikter, og om og hvordan disse meningene blir besvart og respektert. Forfatterne undersøker forskjellige typer konflikter og uttrykk for motstand, som for eksempel handler om rettigheter, omsorg, samhold, regler og den sosiale ordenen i barnehagen.

Resultat

Forfatterne identifiserer to hovedkategorier på grunnlag av motstanden som barna og barnehagelærerne gir uttrykk for i hverdagskonflikter. De to kategoriene beskrives ut fra hvilket rom de gir til demokratilæring i barnehagen. Plass til mangfold (space for diversity) viser til at det er åpenhet for at forskjellige meninger kan ytres og bli hørt, mens plass til enighet (space for unity) viser til at alliansebygging og autoritet skaper både betingelser for og begrensninger mot at meninger kan ytres og bli hørt og/eller ignorert. Generelt viser analysen at begge kategorier av konflikter inneholder muligheter for demokratilæring, men også hindringer.

Forfatterne finner at barna uttrykker motstand gjennom lekelyst (playfulness) og mot (courage) i samspillet med andre barn og barnehagelærere. Barna uttrykker også motstand via samhold (solidarity) ved at de i fellesskap stiller krav om at andre barn for eksempel må stå til ansvar for handlingene sine. På denne måten kan motstand samle barna og fremme både følelsen av å høre til og barnas individuelle styrke. Gjennom konflikter kan barna lære om samhold og hvordan man støtter hverandre, og om betydningen av ekskludering og inkludering. Resultatene indikerer at konflikter kan lære barna hvordan regler kan utfordres og forhandles, og bidra til at barna får gi uttrykk for sine egne meninger. Konflikter kan også gi barna muligheten til å lære og erfare hva det vil si å stå for meningene sine.

Studien viser at konflikter gir barna muligheten til å lære at det i noen situasjoner er begrenset plass til barnets egne meninger, og at det ikke alltid er en god idé å vise motstand i situasjoner hvor det likevel er barnehagelæreren (eller en venn) som har makt til å bestemme. Konflikter kan også gi barna muligheten til å lære hvordan og når de skal adlyde autoriteter og tilpasse seg den sosiale ordenen uten å stille spørsmål. Ifølge forfatterne krever det mot å uttrykke motstand i slike situasjoner.

Forfatterne understreker at konflikter i seg selv ikke legger til rette for demokratilæring, men at demokratilæring krever at partene i konflikten respekterer hverandre som personer som har rett til å si hva de mener.

Design

Dataene er samlet inn i fire barnehager (ECEC institutions), og i alt 65 barn i alderen 1–3 år og 15 barnehagelærere (teachers) deltok. Datamaterialet består av 44 timer med videoopptak av samspill mellom barnehagelærere og barn og mellom barn i både formelle situasjoner (for eksempel stå-i-ring-aktiviteter) og uformelle situasjoner (for eksempel fri lek). Videoobservasjonene ble transkribert og danner utgangspunkt for en dyptgående analyse som omfatter fire situasjoner som forfatterne valgte ut. Maktforhold og fordeling av makt er også en del av analysen.

Referanser

Johansson, E., & Emilson, A. (2016). Conflicts and resistance: Potentials for democracy learning in preschool. International Journal of Early Years Education 24(1), 19-35.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt