Children’s Experience of Activities and Participation and their Subjective Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care Institutions

Forfatter
Sandseter, E. B. H., & Seland, M.
Kilde
Child Indicators Research 9, 913–932.
År
2016
ISBN
29323843

Formål

Formålet med studien er å undersøke barnas oppfatning av egen trivsel (well-being) i barnehagen og hvordan barnas opplevelse av aktiviteter og muligheter for deltakelse i barnehagen er knyttet til deres subjektive trivsel.

Resultat

Generelt viser resultatene at mange av barna trives godt i barnehagen, mens omtrent en tredjedel trives middels godt og nesten ett av ti barn trives dårlig.

Studien viser at det fysiske miljøet, leketøy/utstyr, felles aktiviteter som samlingsstunder (circle time), turer (hikes) og måltider samt muligheten til å ha innflytelse på de daglige aktivitetene er spesielt viktig for barnas trivsel. Dette omfatter også barnas mulighet til å forhandle om og velge aktiviteter som er annerledes enn de aktivitetene som barnehagemedarbeiderne har planlagt.

Forfatterne finner at de aller fleste barna er svært tilfredse med barnehagens fysiske miljø, og at det er en signifikant sammenheng mellom det å like barnehagens inne- og utemiljø, leketøy/utstyr og felles aktiviteter og barnas generelle opplevelse av trivsel i barnehagen. Mange av barna opplever at de fritt kan benytte barnehagens fasiliteter når de har lyst til det, noe som også henger sammen med barnas generelle trivsel i barnehagen.

Ifølge forfatterne tyder resultatene på at barna deltar mer når de er ute, og at de i mindre grad trekkes inn i planleggingen av innendørsaktivitetene. En forklaring på dette kan ifølge forfatterne være at mange barnehager har begynt å bruke tiden inne til mer målrettede læringsaktiviteter, dokumentasjon og skoleforberedende aktiviteter. Dette er aktiviteter som barna er nødt til å delta i, noe som kan føre til at barna opplever at de har mindre innflytelse på hverdagslivet i barnehagen.

Design

Datamaterialet består av et spørreskjema som ble besvart av 171 barn fra 17 barnehager (ECEC institutions) i åtte tilfeldig utvalgte kommuner i ett fylke. Barnehagene ble valgt ut tilfeldig, men måtte omfatte forskjellige typer institusjoner med hensyn til størrelse, eierskap, organisering og faglig profil. Fra hver barnehage ble ti til elleve barn i alderen 4–6 år tilfeldig valgt ut. Omtrent like mange gutter og jenter deltok i undersøkelsen. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om barnas opplevelse av hverdagslivet i barnehagen, om barnehagens fysiske rammer (både innendørs og utendørs) og om aktivitetene barna deltar i. Flere av spørsmålene handlet om barnas muligheter for deltakelse i barnehagen. Følte de for eksempel at synspunktene deres ble lagt vekt på, hadde de mulighet til å gi uttrykk for sine egne holdninger til de daglige aktivitetene i barnehagen, og fikk de anledning til å delta aktivt i planleggingen av aktivitetene? Dataene ble samlet inn av to forskere og tre forskningsassistenter.

Referanser

Sandseter, E. B. H., & Seland, M. (2016). Children’s Experience of Activities and Participation and their Subjective Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care Institutions. Child Indicators Research 9, 913–932.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt