Building a Sustainable Future Through International ECE Partnership Programmes

Forfatter
Birkeland, Å. & Li, M.
Kilde
ECNU Review of Education, 2(4):458-474.
År
2019

Formål

Artikkelen diskuterer barnehagelederes og barnehagelæreres deltakelse i internasjonale partnerskapsprogrammer som et redskap for å fremme barnehagelæreres utdanning for bærekraft (ECEfS, early childhood education for sustainability). Forskningsspørsmålet er: Hvordan kan utformingen av internasjonalt partnerskapsprogram fremme barnehagelæreres ECEfS-kompetanse?

Resultat

Studien argumenterer for at etiske normative, dialogiske og forventningsfulle tilnærminger er sentrale i internasjonale ECEfS-partnerskapsprogrammer. Studien illustrerer at internasjonale partnerskapsprogram innenfor barnehageutdanning (ECE) er komplekse og innebærer en rekke motstridende mål. Forskerne mener slike partnerskapsprogram bør involvere forskjellige interessegrupper som forskere, studenter, barnehageledere og barnehagelærere. En slik involvering fra flere kan åpne opp for dialog og kritisk refleksjon rettet mot hva som kan forbedres i barnehagelærerutdanningen med tanke på ECEfs. Videre trenger partnerskapsprogram rotfeste i en felles oppgave/undersøkelse, som betyr at alle parter som er involvert, bør være mål og objekter for undersøkelsen. Til slutt oppfordrer artikkelen internasjonale partnerskapsprogram til å fremme «glocality» i ECEfs, som vil si lokal tilhørighet innenfor en styrket global bevissthet.

Design

Basert på en fenomenologisk tilnærming utforsker studien kinesiske og norske barnehagelæreres og -lederes erfaringer med å delta i et internasjonalt partnerskapsprogram. Det empiriske datamaterialet består av 15 åpne refleksjonsnotater fra barnehagelærere og -ledere, samt opptak av barnehagelærere og lederes refleksjoner og diskusjoner fra et fellesseminar med norske og kinesiske deltagere.

Referanser

Birkeland, Å. & Li, M. (2019). “Building a Sustainable Future Through International ECE Partnership Programmes”. ECNU Review of Education, 2(4):458-474.

Oppdragsgiver

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), Norge. BARNkunne - Senter for barnehageforskning, Norge.