Can Pre-Academic Activities in Norway’s Early Childhood Education and Care Program Boost Later Academic Achievements in Preschoolers at Risk?

Forfatter
Zambrana, I. M., Ogden, T. & Zachrisson, H. D.
År
2020

Formål

Studien undersøker om strukturerte skoleforberedende aktiviteter i norske barnehager kan kompensere senere utfordringer knyttet til dårlige språkferdigheter, utagering og lav impulskontroll eller lav sosioøkonomisk bakgrunn. Formålet med studien var å undersøke innvirkningen av (a) de enkelte risikofaktorene alene og (b) kombinasjonen av risikofaktorene på barnas akademiske resultater i første og andre klasse, samt på nasjonale prøver i andre klasse.

Resultat

Barna som mottok et strukturert skoleforberedende opplegg året før de begynte på skolen, gjorde det bedre i lesing, men ikke i matematikk, de første to årene på skolen. Barn med dårlige selvreguleringsevner hadde også utbytte av tiltaket, men den positive effekten var kun målbar i første klasse og synes dermed å avta med tiden. Ettersom selvreguleringsevner og akademisk utvikling henger sammen, anbefaler artikkelforfatterne at barn som strever med selvregulering, får tilbud om strukturerte skoleforberedende aktiviteter for å gjøre overgangen fra barnehage til skole så god som mulig.

Design

Datamaterialet ble hentet fra den longitudinelle studien Behavioral Outlook Norwegian Developmental Study (BONDS). Analysene brukte datamateriell fra individuelle intervjuer med foreldrene da barnet var seks måneder og ett år, en språktest da barnet var fire år, barnehagelærerens vurdering ved fireårsalder, et intervju med barnehagelæreren da barnet var fem år og læreres vurdering etter første skolesemester i første og i andre klasse. Totalt 932 barn ble inkludert i studien.

Referanser

Zambrana, I. M., Ogden, T. & Zachrisson, H. D. (2020). “Can Pre-Academic Activities in Norway’s Early Childhood Education and Care Program Boost Later Academic Achievements in Preschoolers at Risk?”. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(3):440-456.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge