Decision-making factors for group organising in Swedish preschools

Forfatter
Nasiopoulou, P.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvilke avveiinger og avgjørelser som ligger bak svenske barnehagelæreres gruppeinndelingspraksiser. Forskingsspørsmålet er: Hvilke latente faktorer kommer til syne i barnehagelæreres uttrykte avveiinger når de organiserer barnegrupper i mindre grupper?

Resultat

Resultatene viser at barnehagelærerne tar hensyn både til praktiske aspekter (blant annet barnas alder, rommets utforming og antall barn per voksen) og relasjonelle aspekter (blant annet barnas behov for trygghet og de sosiale relasjonene mellom barn og voksne).

Design

Studien bruker data fra en svensk spørreundersøkelse om barnehagelæreres syn på gruppestørrelser. Spørreundersøkelsen ble utført mellom 2012 og 2013 og ble besvart av 698 barnehagelærere. Studien fokuserer på ett spørsmål fra spørreundersøkelsen: Spiller følgende aspekter en rolle for gruppeinndelingen i barnehagen? Deretter fulgte en liste på 15 aspekter som barnehagelæreren kunne velge mellom.

Referanser

Nasiopoulou, P. (2020). "Decision-making factors for group organising in Swedish preschools". International Journal of Early Years Education.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige