Den føyelige pedagogen – kartlegging som disiplinering av pedagogisk praksis

Forfatter
Vik, N. E.
Kilde
Tidsskrift for nordisk barnehageforskning,18(2):1–14
År
2019

Formål

I denne artikkelen undersøker forfatteren hvordan språkkartlegging av flerspråklige barn påvirker pedagogen og den pedagogiske praksisen. Forskningsspørsmålet er: Hvordan påvirkes pedagogene og den pedagogiske praksisen av språkkartlegging og flerspråklige barn i barnehagen?

Resultat

Analysen av det empiriske materialet viser at pedagogenes holdninger er forankret i diskursen om den norske barnehagemodellen. Samtidig er de positive til kartlegging. Samspillet under kartleggingen er preget av lite dialog i flere av observasjonene, og pedagogene ser ut til å sette sitt faglige skjønn til side. Det er imidlertid stor forskjell på kartleggingsverktøyene. Det empiriske materialet viser også eksempler på en mindre rigid kartleggingspraksis der barnet og pedagogen får større handlingsrom.

Design

Empirien i artikkelen bygger på observasjoner av kartleggingssekvenser som involverer fem pedagoger og fem barn i alderen 5-6 år i fem norske barnehager, i tillegg til intervjuer med pedagogene. I analysen tar forfatteren utgangspunkt i det som ofte går under betegnelsen den norske barnehagemodellen, og begreper fra diskursteori og kritisk diskursanalyse.

Referanser

Vik, N. E. (2019). “Den føyelige pedagogen – kartlegging som disiplinering av pedagogisk praksis”. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning,18(2):1–14.