Investigating Swedish Preschool Teachers’ Intentions Involved in Grouping Practices

Forfatter
Nasiopoulou, P.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvilke intensjoner barnehagelærere har når de deler barna inn i mindre grupper. Forskeren analyserer hvordan barnehagelærerne vurderer ulike indikatorer i gruppeinndelingspraksiser, som klassemiljø, lek og samhandling, samt barns læring. Forskningsspørsmålet er: Hvilke latente intensjoner kan identifiseres i barnehagelæreres vurderinger relatert til gruppeinndelingspraksiser?

Resultat

Analysen identifiserte to ulike vurderingsprofiler i barnehagelærernes gruppeinndelingspraksiser: en relasjonsprofil og en organisasjonsprofil. I begge praksisene la barnehagelærerne vekt på barns muligheter til lek, læring, kommunikasjon og interaksjon, samt barnas muligheter til å dele egne erfaringer og interesser. Barnehagelærerne mente vurderinger knyttet til inndeling av barna i mindre grupper var nyttig når man skulle jobbe med ulike læringsmål.

Design

Utvalget består av 698 barnehagelærere fra 46 svenske kommuner. Barnehagelærerne besvarte et spørreskjema om vurderinger de tok når de delte en større barnegruppe opp i mindre grupper. De ulike vurderingene bak slike praksiser ble målt ved hjelp av elleve ulike variabler som barnehagelærerne ble bedt om å rangere på en skal fra høy viktighet til lav viktighet. Variablene var knyttet til fire tema: et godt og støttende gruppemiljø, muligheter for barnas lek, barns interaksjoner og muligheter for læring.

Referanser

Nasiopoulou, P. (2020). “Investigating Swedish Preschool Teachers’ Intentions Involved in Grouping Practices”. Early Childhood Education Journal, 48(2020):325-335.