Kindergarten Children’s Perception about the Ecological Roles of Living Organisms

Forfatter
Melis, C., Wold, P.-A., Billing, A. M., Bjørgen, K. & Moe, B.
År
2020

Formål

Studien undersøker barnehagebarns oppfatninger av seks ulike organismer og hvor viktige deres oppgaver (produksjon, nedbryting og pollinering) i naturen er. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan rangerer barna (den relative) viktigheten av levende organismer? 2) Rangerer jenter og gutter organismene ulikt? 3) Rangerer barn som går i barnehager med ulike pedagogiske profiler organismene ulikt? 4) Forstår barnehagebarn den gjensidige avhengigheten mellom levende organismer?

Resultat

Barna mente humler og meitemark var de viktigste organismene, fulgt av ekorn, trær og ulver. Ingen av barna anerkjente soppens viktige økologiske rolle. Resultatene viser at selv om barnehagebarna hadde en forståelse av ulike organismers rolle i naturen, hadde de ikke fått med seg viktigheten til planter og sopp. Forfatterne hevder at barnas «sopp-blindhet» reflekterer allmennhetens neglisjering av denne viktige, mangfoldige og dominerende arten.

Design

Forskerne intervjuet 56 barn mellom fem og seks år (28 jenter og 28 gutter) fra åtte norske barnehager. Tre av barnehagene var gårdsbarnehager og fem var økosertifisert. Datamaterialet ble samlet inn gjennom semistrukturerte intervju der barna ble vist bilder av organismer på ulike trinn i næringskjeden (produsent, konsument, nedbryter) og med ulike oppgaver i økosystemet (oksygenproduksjon, nedbryting og pollinering). Barna ble også intervjuet om deres forståelse av bærekraft i naturen. Datamaterialet ble statistisk analysert.

Referanser

Melis, C., Wold, P.-A., Billing, A. M., Bjørgen, K. & Moe, B. (2020). “Kindergarten Children’s Perception about the Ecological Roles of Living Organisms”. Sustainability, 12(22):artikkel 9565.