Dagtilbud med høy, god og lav kvalitet.

Forfatter
Sunnevåg, A.
Kilde
Cepra-striben, 15, 74-85.
År
2013

Formål

Formålet er å undersøke læringsmiljøer i barnehager som jobber med LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse). Undersøkelsen tar hensyn til kjønn og til om barnet mottar særskilt hjelp og støtte på forhånd eller ikke. LP-modellen går ut på å skape gode utviklings- og læringsmiljøer der barns trivsel og personlige, sosiale og språklige utvikling er i fokus.

Resultat

Resultatene fra studien legges fram ut fra tre variabler med utgangspunkt i temaene i spørreskjemaundersøkelsen: 1) språklige og sosiale ferdigheter, 2) forholdet til voksne og 3) trivsel. Alle variablene presenteres med utgangspunkt i bakgrunnsvariablene kjønn og hvorvidt barnet mottar særskilt hjelp og støtte eller ikke.

Undersøkelsen, som er utført i barnehager som jobber med LP-modellen, viser en signifikant sammenheng mellom språklige og sosiale ferdigheter. Videre viser det seg at guttene scorer lavere enn gjennomsnittet blant deltakerne i undersøkelsen, mens jentene ligger over snittet når det gjelder sosiale og språklige ferdigheter. Samtidig framkommer det at barnas sosiale og språklige ferdigheter er avhengige av om de får hjelp og støtte eller ikke. De barna som får hjelp og støtte, scorer høyere enn de som ikke får det. Når det gjelder barnas vurdering av forholdet til voksne og egen trivsel, vurderer guttene forholdet til voksne som dårligere enn jenter gjør, men begge kjønn scorer generelt sett høyt. Her er det også forskjell på om barna får hjelp og støtte eller ikke, men generelt trives begge grupper godt.

Samlet sett indikerer forskjellene mellom jenter og gutter, og forskjellene mellom barn som hhv. får og ikke får støtte, at noen barn ikke får optimale utviklingsmuligheter.

Design

Datagrunnlaget for denne undersøkelsen består av perspektiver og vurderinger fra både barn og førskolelærere. Undersøkelsen omfatter 44 barnehager, som alle har jobbet med LP-modellen i perioden 2010–2012. Til sammen 1371 barn og 1389 førskolelærere fra disse barnehagene har deltatt i en spørreskjemaundersøkelse. Korrelasjonene som har blitt undersøkt kvantiativt blir analysert, og resultatene fra studien relateres fortløpende til andre undersøkelser som støtter opp under eller utdyper disse resultatene.

Referanser

Sunnevåg, A. (2013). Dagtilbud med høy, god og lav kvalitet. Cepra-striben, 15, 74-85.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt