Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet. Beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene.

Forfattere
Lekhal, R.
Vartun, M.
Gustavson, K.
Helland, S. S.
Wang, M. V.
Schjølber, S.
Kilde
Nasjonalt Folkehelseinstitut, Oslo.
År
2013

Formål

Formålet med denne publikasjonen er å legge fram foreløpige resultater når det gjelder variasjon i barnehagekvaliteten for 5-åringer i et utvalg norske barnehager. Funnene i rapporten skal danne grunnlag for videre analyser, slik at man kan få mer kunnskap om kvaliteten i norske barnehager. Mer spesifikt søker undersøkelsen å avdekke hvilke variasjoner som finnes i 1) de strukturelle forholdene i barnehagene (for eksempel når det gjelder organisering, gruppestørrelse, pedagogisk profil og bemanningsforskjeller) og 2) den pedagogiske praksisen og prosessuelle kvaliteten (for eksempel samtaler og samarbeid mellom foreldre og barnehage samt samarbeidet og miljøet i barnehagen). Videre søker den å belyse 3) hvilke forskjeller og likheter det er blant barna i barnehagene med hensyn til særskilte behov, vennskap og generell tilpasning til barnehagen.

Resultat

Rapporten legger fram følgende hovedfunn: 1) Undersøkelsen av variasjonen i de strukturelle forholdene i barnehagene viser at de fleste pedagogiske lederne (90,5 %) har førskolelærerutdanning. Av de 9,5 % som har en annen type utdanning, har 4,8 % en annen pedagogisk utdannning, mens de resterende har lavere utdanning. 2) Undersøkelsen av variasjonen i pedagogisk praksis og indikatorer for prosessuell kvalitet viser at det er stor variasjon i hvordan de pedagogiske lederne strukturerer arbeidet på avdelingene, og hvor mye vekt de legger på den pedagogiske praksisen og rutiner for observasjon og kartlegging av barns ferdigheter. Variasjonen knytter seg blant annet til barnehagenes pedagogiske praksis, det pedagogiske innholdet i barnas hverdag og barnehagenes rutiner for regelmessig observasjon og kartlegging av barnas ferdigheter. 3) Undersøkelsen av ulikheter og fellestrekk blant 5-åringer i barnehagene viser at det er store variasjoner i utviklingsmessige forhold blant de 5-åringene som er representert i utvalget. Ifølge de rapporterte opplysningene har omkring 15 % av utvalget spesielle vansker. De vanligste vanskene er uro og konsentrasjonsvansker (4,5 %) og språkforsinkelse (4,3 %). Deretter følger emosjonelle vansker (3,0 %) og atferdsvansker (2,8 %).

Design

Rapporten bygger på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). MoBa er en longitudinell, befolkningsbasert kohortundersøkelse. Rapporten bygger på pilotfasen av MoBa, hvor det ble sendt ut spørreskjemaer til mødre og avdelingsledere i barnehager. Av 8478 utsendte spørreskjemaer er 1681 fylt ut av både mødre og avdelingsledere. Spørsmålene dreier seg om sosioøkonomiske og demografiske bakgrunnsforhold, matvaner, inntak av rusmidler, somatiske forhold og mental helsetilstand. I tillegg er det spørsmål om barnets utvikling, ferdigheter og generelle atferd. Spørreskjemaene omhandler også strukturelle kvaliteter og indikatorer for prosessuell og pedagogisk variasjon og kvalitetsstatus i barnehagene for 5-åringer.

Mødrene som har besvart spørreskjemaet i pilotfasen hadde høyere utdanning, var eldre og bodde sjeldnere alene på tidspunktet for fødselen enn andre mødre i populasjonen. Forfatterne understreker at det dreier seg om foreløpige resultater.

Referanser

Lekhal, R., Vartun, M., Gustavson, K., Helland, S. S., Wang, M. V. & Schjølber, S. (2013): Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet. Beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene. Rapport. Nasjonalt Folkehelseinstitut, Oslo.

Oppdragsgiver

Folkehelseinstituttet og Kunnskapsdepartementet