Social delaktighet i teori och praktik: Om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet.

Forfatter
Melin, E.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Stockholm University, Stockholm.
År
2013

Formål

Formålet med studien er å undersøke barns deltakelse i hverdagsaktiviteter i fem barnehager (förskola) i Sverige. Deltakelsesgraden undersøkes for barn med og uten Downs syndrom.

Resultat

Studien konkluderer generelt med at førskolelærernes atferd påvirker mulighetene for de anerkjennelsesmekanismer som kan skape sosial deltakelse blant barna. Når førskolelærerne er oppmerksomme på barnas perspektiver og behov, blir det ifølge studien mulig å organisere omsorgspraksiser og pedagogiske praksiser slik at alle barn tilbys like handlingsmuligheter og forutsetninger for sosial deltakelse. En slik organisering krever at barna oppfattes som primæragenter, slik at de kan bli medlemmer av vennegrupper og få mulighet til å delta sosialt i felles lek. Hvordan førskolelærerne ser på barnet som omsorgsmottaker, har betydning for barnets sosiale inkludering. For at barnet skal inkluderes sosialt, må førskolelærerne betrakte det som selvstendig agent. En slik betraktning fører til at førskolelærerne anerkjenner barnets behov, noe som igjen fører til at barnets sosiale deltakelse i situasjonen øker.

Studien konkluderer videre med at visse typer oppfatninger av barnet er vesentlige for at sosial deltakelse skal kunne realiseres i praksis. Her nevnes det at når personalet har en forventning om at alle barn har kapasitet til å delta sosialt, innrettes praksisen på en måte som gir barna større muligheter til å delta.

Design

Den empiriske studien er utformet som en casestudie og inkluderer barn og førskolelærere fra fem barnehager. Det deltar seksten barn, hvorav fem har Downs syndrom. I tillegg er fem førskolelærere med i studien. Dataene er samlet inn gjennom observasjon og opptak av situasjoner med hvert av barna, og gjennom samtaler med førskolelærerne. Både barna og førskolelærerne er blitt observert og videofilmet. Studien inngår som en del av et større prosjekt.

Referanser

Melin, E. (2013). Social delaktighet i teori och praktik: Om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet. Ph.d.-afhandling. Stockholm University, Stockholm.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt