”Resultater fra Kartleggingsundersøkelse i Kristiansand kommune 2013”.

Forfattere
Nordahl, T.
Qvortrup, L.
Hansen, L.S.
Hansen, O.
Kilde
Aalborg Universitetsforlag.
År
2014

Formål

Formålet med rapporten er å presentere sentrale funn fra en kartlegging av barnehager (og skoler) i Kristiansand kommune. Kartleggingen er en del av FLiK-prosjektet (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Kartleggingen skal bidra til utvikling av barnehager og skoler. Formålet med rapporten er å trekke fram enkelte generelle tendenser fra kartleggingen og peke på noen sentrale og mer utfordrende områder for barnehager (og skoler) i Kristiansand kommune.

 

Resultat

Resultatene viser at det er betydelige forskjeller mellom de enkelte barnehagene når det gjelder barnas inkludering, trivsel og læring. Målingene baserer seg på barnas egne svar. Det er variasjon innenfor hver enkelt barnehage, men det framheves at også variasjonen mellom barnehagene er betraktelig.

 

Likeledes er det markante forskjeller på barnas sosiale og språklige ferdigheter (vurdert av barnehagelærere). Disse forskjellene kan ikke forklares ut fra forskjeller i barnas sosioøkonomiske bakgrunn.

 

Analysen viser at nesten ¼ av 4–5-åringene i barnehagene har mangelfulle språklige ferdigheter, og at en stor del av disse barna strever med å delta i sosiale fellesskap med andre barn.

 

Videre viser den at de fleste barna trives godt i barnehagen, men at ca. 10 prosent av dem sier at de trives dårlig. Det kommer blant annet til uttrykk ved at barna svarer ja på spørsmålet «Er det noen dager du ikke har det bra?».

 

Resultatene viser også at det er en klar forskjell mellom jenter og gutter i barnehagen. Jentene trives bedre enn guttene. Denne forskjellen gjenspeiler seg også i de voksnes svar på spørsmål om jenters og gutters sosiale kompetanse og atferd. De voksne vurderer jentene som mer sosialt kompetente, og jentene utviser for eksempel mindre utagerende atferd enn guttene. Dette bildet går igjen i de voksnes vurderinger av barnas språklige ferdigheter. Jentene vurderes til å være bedre enn guttene til å «formulere sine ønsker verbalt», til å «leke med språket» og til å «rime på egen hånd».

Design

Kartleggingen omfatter 71 barnehager i Kristiansand kommune. Alle barnehager i kommunen ble invitert til å være med i undersøkelsen. Det framgår ikke hvor stor andel av barnehagene som takket ja. Svar ble mottatt fra i alt 1284 barn i alderen 4–5 år (av 1360 spurte). Foreldre, kontaktpedagoger/barnehagelærere og andre ansatte ble bedt om å vurdere hvert enkelt barn. (Det framgår ikke av studien hvilke andre ansatte det er snakk om.) Alt i alt kom det inn 1250 svar fra kontaktpedagoger og barnehagelærere, 909 svar fra foreldre og 904 svar fra andre ansatte. Datainnsamlingen ble gjennomført våren 2013 og er en førmåling. Det vil si at den er gjort før utviklingsprosjektet startet. Kartleggingen av barnehagene består av tre spørreskjemaundersøkelser rettet mot henholdsvis barn, foreldre og ansatte. Dataene analyseres kvantitativt ved hjelp av blant annet frekvensanalyse og faktoranalyse.

Referanser

Nordahl, T., Qvortrup, L., Hansen, L.S. & Hansen, O. (2014). ”Resultater fra Kartleggingsundersøkelse i Kristiansand kommune 2013”. Aalborg Universitetsforlag.

Oppdragsgiver

Kristiansand kommune