”Examining the Rhetoric: A Comparison of How Sustainability and Young Children’s Participation and Agency Are Framed in Australian and Swedish Early Childhood Education Curricula”.

Forfattere
Ärlemalm-Hagsér, E.
Davis, J.
Kilde
Contemporary Issues in Early Childhood, 15(3), 231-244.
År
2014

Formål

Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan svenske barnehager jobber med Early Childhood Education for Sustainability, og hvordan barn ses som aktive deltakere og endringsagenter.

Resultat

Studien viser at søknadene beskriver barn som viktige aktører for sitt eget liv nå og i framtiden. Søknadene vektlegger således barns forståelse av seg selv og andre og deres relasjoner til steder og teknologier. Søknadene rommer to forskjellige logikker om barns deltakelse og handling. Den første beskrives som rettighetslogikken, der barn ses som aktive individer med mulighet til å påvirke sitt eget liv. Den andre logikken, taking part in, viser at barns deltakelse og handlingsrom er begrenset og avhengig av de voksnes intensjoner. Ofte er barns deltakelse og handlingsrom begrenset til spørsmål om individuelle barns læring og utvikling. Studien peker dermed på at selv om barn regnes for å være viktige aktører, så anerkjennes de bare i begrenset grad som deltakere og endringsagenter.

Design

De empiriske dataene i studien består av 64 søknader om diplom for fremragende innsats innenfor bærekraftig utvikling innsendt av barnehager til Skolverket i 2008 og 2009. Av disse er 18 analysert nærmere. Kriteriet søknadene ble valgt ut etter, var om de omtalte læring om bærekraft og/eller hvordan barn blir aktive deltakere. Deretter ble det gjort en innholdsanalyse av søknadene, og temaene for analysen ble utpekt på grunnlag av den.

Referanser

Ärlemalm-Hagsér, E. & Davis, J. (2014). ”Examining the Rhetoric: A Comparison of How Sustainability and Young Children’s Participation and Agency Are Framed in Australian and Swedish Early Childhood Education Curricula”. Contemporary Issues in Early Childhood, 15(3), 231-244.

Oppdragsgiver

The Swedish Research Council og Märlardalen University