“Mealtimes in Swedish preschools: Pedagogical opportunities for toddlers learning a new language”.

Forfatter
Kultti, A.
Kilde
Early years: An International Research Journal, 34(1), 18-31.
År
2014

Formål

Denne artikkelen handler om måltidssamlinger i svenske barnehager. Forfatteren undersøker de pedagogiske mulighetene for at flerspråklige småbarn kan lære et nytt språk gjennom å delta og kommunisere i måltidssamlinger. Formålet med studien er å undersøke hvordan måltidssamlinger som en institusjonell aktivitet er organisert, og hvordan småbarn med svensk som andrespråk veiledes når de deltar i denne aktiviteten. Studiens forskningsspørsmål lyder: Hvordan kommuniserer man i måltidssamlingen, og hvilke temaer karakteriserer kommunikasjonen?

Resultat

Det framgår av analysen at måltidssamlinger gir rom for språklige aktiviteter styrt av barnehagelæreren, som skaper muligheter for at barna kan delta. Barnas deltakelsesnivå er fleksibelt, og det er mulig for dem å ta initiativ og introdusere nye temaer. Ideer og temaer som barna legger fram, tas opp av barnehagelæreren eller av andre barn, og dermed utvikler samtalene seg. Samtidig viser studien at det er en grense for hvilke temaer som kan tas opp innenfor den institusjonelle konteksten som en svensk barnehage utgjør. Temaer som omhandler barnas egen kultur, var fraværende i datagrunnlaget. Dette kan skyldes at temaene i størst mulig grad skulle være felles for alle barna, slik at alle hadde mulighet til å delta. Språket som ble snakket, var svensk. Resultatene viser hvordan læring er situert som en kommunikativ og deltakelsesbasert opplevelse, og at felles temaer som barna deler, er avgjørende for at de skal kunne delta.

 

Design

Det empiriske datagrunnlaget består av videoopptak av måltidssamlinger for åtte småbarnsgrupper i åtte barnehager fordelt på fem områder med ulike sosio­økonomiske forhold i en svensk by. Videoopptakene er analysert som læringssituasjoner. Ti barn som er i alderen 20–25 måneder og har svensk som andrespråk, deltar i undersøkelsen. Også de barnehageansatte inngår som deltakere i studien. I tillegg til videoopptakene består datagrunnlaget av feltnotater.

Referanser

Kultti, A. (2014). “Mealtimes in Swedish preschools: Pedagogical opportunities for toddlers learning a new language”. Early years: An International Research Journal, 34(1), 18-31.

Oppdragsgiver

Swedish Research Council