”Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen”.

Forfattere
Engvik, M.
Evensen, L.
Gustavson, K.
Jin, F.
Johansen, R.
Lekhal, R.
Schjølberg, S.
Wang, M.
Aase, H.
Kilde
Rapport 2014:1, Nydalen: Folkehelseinstituttet.
År
2014

Formål

Formålet med denne rapporten er å undersøke i hvilken grad kvalitet i norske barne­hager, oppstartsalder og antall timer per uke i barnehagen henger sammen med barns språklige og sosiale kompetanse ved fem års alder. Kvalitet i barnehagen omfatter strukturelle faktorer som antall ansatte, deres utdanning, antall barn per gruppe, fysisk miljø inne og ute og materielle ressurser. I tillegg omfatter det prosessuelle faktorer som pedagogisk innhold og samhandling (hvor mye samhandling som foregår, og hvilken karakter den har). De tre konkrete forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke sammenhenger er det mellom indikatorer på strukturell og prosessuell kvalitet i barnehagen? 2) Hvilke sammenhenger er det mellom spesifikke kvalitetsindikatorer og barns utvikling ved fem års alder? 3) Hvilke sammenhenger er det mellom typen barnepass og barns utvikling ved fem års alder?

Resultat

Resultatene viser at det er en statistisk sammenheng mellom barnas språklige og sosiale kompetanse og relasjonen mellom barn og voksen i barnehagen. En god relasjon mellom barn og voksen er forbundet med bedre språklige ferdigheter, færre atferdsvansker og økt grad av skolemodenhet hos barnet.

 

Sammenhengene mellom barnets alder ved oppstart i barnehagen og barnets språklige og sosiale kompetanse ved fem års alder er få og svake, med to unntak: Gutter som begynner før de er 18 måneder, har bedre språklige ferdigheter og færre atferdsproblemer. Jenter som begynner før de er 18 måneder, er mer skolemodne.

 

Det ses ingen sammenheng mellom antall timer per uke i barnehage og barnas språklige ferdigheter og sosiale kompetanse. Videre er det bare svært små forskjeller mellom private og kommunale barnehager i alle målinger.

 

Resultatene av studien viser også at det er få og relativt svake statistiske sammenhenger mellom kvalitetsvariabler i norske barnehager (rammer og pedagogisk innhold) og hvordan barna fungerer språklig og psykisk.

 

Sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer (rammer) og prosessuelle kvalitetsindikatorer (pedagogisk innhold) er svak. Det ses altså ingen sammenheng mellom kvaliteten på rammene og kvaliteten på det pedagogiske innholdet. I tillegg er sammenhengene mellom den strukturelle kvaliteten og barnas språklige og sosiale kompetanse svake. De eneste strukturelle kvalitetsindikatorene som har en statistisk signifikant korrelasjon med barnas språklige og sosiale kompetanse, er personalstabilitet, tilgang til utviklingsstøttende materiell og gruppestørrelse. I barnehager med god personalstabilitet og god tilgang til utviklingsstøttende materiell har barna en bedre språklig fungering, mens forekomsten av eksternaliserende atferd, oppmerksomhets- og tilpasningsvansker er mindre. I barnehager med store grupper er det færre barn med eksternaliserende atferd og oppmerksomhetsvansker.

 

Design

Rapporten bygger på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), som er en longitudinell, befolkningsbasert kohortundersøkelse som følger kvinner og barna deres fra tidlig graviditet og opp gjennom barnas oppvekst. Datagrunnlaget for denne rapporten omfatter informasjon om 4037 barn fra to spørreskjemaundersøkelser. Ett skjema har gått ut til totalt 8478 familier, og ett, som omhandler informasjon om barnas barnehage, er blitt besvart av pedagogisk leder eller avdelingsleder. Barnas språklige kompetanse er målt med instrumentene Språk 20 og Early Development Instrument. Den sosiale kompetansen med hensyn til atferd, oppmerksomhet og tilpasning er målt med Child Behavior Checklist og Conners Parent Rating Scale-Revisited. Sammenhengene mellom barnehagekvalitet og språklig og sosial kompetanse er analysert ved hjelp av lineær regresjon, logistisk regresjon og generaliserte lineære modeller.

Referanser

Engvik, M., Evensen, L., Gustavson, K., Jin, F., Johansen, R., Lekhal, R., Schjølberg, S., Wang, M. & Aase, H. (2014). ”Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen”. Rapport 2014:1, Nydalen: Folkehelseinstituttet.

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Folkehelseinstituttet